WMS - Betaversion att testa

OBS! 2016-03-02 uppdaterades WMS-url:erna

Nu är vi uppe och rullar med vår betaversion av tre WMS-tjänster med data som har producerats på Länsstyrelsen i Stockholm.

Testa gärna och hjälp oss att förbättra våra tjänster!

Allmänt om Länsstyrelsens WMS:er

 • WMS:erna har en platt struktur (det finns inga grupper eller undergrupper),
 • Lagren i WMS:erna är synliga i alla zoomintervall. 
 • Det finns ännu inget metadata tillgängligt (kommer vid årsskiftet)
 • Anrop till lagren i WMS:erna kan ske via <Name> i WMS:en
 • Följande koordinatsystem stöds:
  • WGS84
  • RT90 0 gon
  • RT90 2.5 gon O
  • RT90 5 gon O
  • RT90 2.5 gon W
  • RT90 2.5 gon V
  • RT90 7.5 gon V
  • RT90 5 gon V
  • SWEREF99TM
  • SWEREF99 1200
  • SWEREF99 1330
  • SWEREF99 1415
  • SWEREF99 1500
  • SWEREF99 1545
  • SWEREF99 1630
  • SWEREF99 1715
  • SWEREF99 1800
  • SWEREF99 1845
  • SWEREF99 2015
  • SWEREF99 2145
  • SWEREF99 2315

Information om WMS-tjänsterna Geodata1 - 4

 

WMS:en Stockholm Geodata 1

Uppkopplingsadress:
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/
services/WMS/LSTAB_WMS_geodata1/
MapServer/wmsserver?

Mer info:
Status för tjänsten just nu >>

Innehåll:

 • LM_Strandskydd_senast_uppdaterad_20150331_
  uppdateras_ej (0)
 •  LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_
  som_inte_vunnit_laga_kraft_Omradesindelning (1)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_som_
  inte_vunnit_laga_kraft_Utvidgat_strandskydd (2)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_som_
  inte_vunnit_laga_kraft_Bakre_begransningslinje (3)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_som_
  inte_vunnit_laga_kraft_Detaljplan_med_
  utvidgat_strandskydd (4)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_
  som_vunnit_laga_kraft_Omradesindelning (5)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_
  som_vunnit_laga_kraft_Utvidgat_strandskydd (6)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_
  som_vunnit_laga_kraft_Bakre_begransningslinje (7)
 • LstAB_Beslut_om_utvidgat_strandskydd_
  som_vunnit_laga_kraft_Detaljplan_med_
  utvidgat_strandskydd (8)
 • LstAB_Skyddsomrade_kring_enskilda_
  byggnadsminnen (9)
 • LstAB_Landskapsbildsskydd_NVL_
  19paragraf (10)
 • LstAB_Forordnandeomraden_enligt_
  12kap_4paragraf_aPBL_2007 (11) LstAB_Fredningsomraden_for_fisk (12)
 • LstAB_Oversiktsplaner (13)
 • LstAB_Markavvattningsforetag_dike_och_vall (14)
 • LstAB_Markavvattningsforetag_batnadsomraden (15)
 • LstAB_Riksintresse_yrkesfiske_Hamnar_MB_3kap_5 (16)
 • LstAB_Riksintresse_Friluftsliv_MB_3kap_6 (17)
 • LstAB_Riksintresse_Industriell_
  produktion_MB_3kap_6 (18)
 • LstAB_SWEDAVIA_Riksintresse_Flyg_
  Arlanda_flygplats_influensomrade_buller (19)
 • LstAB_LFV_Hinderfritt_omrade_Bromma_
  flygplats_bankod_3C (20)
 • LstAB_Riksintresse_Energiproduktion_
  MB_3kap_8 (21)
 • LstAB_Riksintresse_Energidistribution_
  MB_3kap_8_lank_till_webbplats_Stockholm_Strom (22)

 

WMS Stockholm Geodata 2

Uppkopplingsadress:
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/
services/WMS/LSTAB_WMS_geodata2/
MapServer/wmsserver?

Mer info:
Status för tjänsten just nu >> 

Innehåll:

 • LstAB_Algjakt_Helgforbud (0)
 • LstAB_Algjaktsomraden_yttergranser (1)
 • LstAB_Algforvaltningsomraden (2)
 • LstAB_Djurskyddsomraden (3)
 • LstAB_Naturminnen_punkt (4)
 • LstAB_Naturminnen_yta (5)
 • LstAB_Skyddsvarda_tradmiljoer (6)
 • LstAB_Skyddsvarda_trad (7)
 • LstAB_FISK_Lekomraden_
  abborre_Balancemodell (8)
 • LstAB_FISK_Uppvaxtomraden_
  Abborre_Balancemodell (9)
 • LstAB_FISK_Uppvaxtomraden_
  gadda_Balancemodell (10)
 • LstAB_FISK_Uppvaxtomraden_
  gos_Balancemodell (11)
 • LstAB_FISK_Lekomraden_Stromming (12)
 • LstAB_FISK_Lekomraden_Skrubbskadda (13)
 • LstAB_FISK_Lekomraden_Sik (14)
 • LstAB_FISK_Lekomraden_Piggvar (15)
 • LstAB_FISK_Lekomraden_Gos (16)
 • LstAB_Skyddsomraden_for_flodkrafta_
  preliminara (17)
 • LstAB_Fiskevardsomraden (18)
 • LstAB_Grans_mellan_enskilt_och_
  allmant_vatten_till_havs (19)
 • LstAB_Djupkurvor_i_sjoar (20)
 • LstAB_Hansynsomraden (21)
 • TRF_RUFS_2010_Replipunkter_for_
  resor_till_karnoar (22)
 • TRF_RUFS_2010_Spardepaer_befintliga_
 • och_planerade (23)
 • TRF_RUFS_2010_Terminaler_och_
  anlaggningar (24)
 • TRF_RUFS_2010_Utveckling_av_
  kollektivtrafiksystemet_till_2030_stationer (25)
 • TRF_RUFS_2010_Utveckling_av_
  vagsystemet_till_2030_trafikplatser_och_broar (26)
 • TRF_RUFS_2010_Ballastterminaler_Hamn (27)
 • TRF_RUFS_2010_Ballastanlaggningar (28)
 • TRF_RUFS_2010_Bryggor_med_kollektivtrafik (29)
 • TRF_RUFS_2010_Fjarrvarmeanlaggningar (30)
 • TRF_RUFS_2010_Kollektivtrafikstationer_i_
  narheten_av_en_gron_kil (31)
 • TRF_RUFS_2010_Konflikt_mellan_grustag_
  och_vattenskyddsintressen (32)
 • TRF_RUFS_2010_Planeringslaget_for_flygplatser (33)
 • TRF_RUFS_2010_Utveckling_av_
  kollektivtrafiksystemet_till_2030_linjer (34)
 • TRF_RUFS_2010_Utveckling_av_vagsystemet_
  till_2030_linjer (35)
 • TRF_RUFS_2010_Vagar_och_spar_pa_
  lang_sikt_efter_2030_ofullstandigt (36)
 • TRF_RUFS_2010_Farleder_for_gods_
  och_passagerarfartyg (37)
 • TRF_RUFS_2010_Fjarrvarmeledning (38)
 • TRF_RUFS_2010_Grona_svaga_samband (39)
 • TRF_RUFS_2010_Regionala_strandstrak (40)
 • TRF_RUFS_2010_Regionala_vandringsleder (41)
 • TRF_RUFS_2010_Tysta_omraden_45dB_
  eller_lagre_inom_gron_kil (42)
 • TRF_RUFS_2010_Ovrig_regional_stadsbygd (43)
 • TRF_RUFS_2010_Fjarrvarmeforsorjda_
  omraden_befintliga_och_framtida (44)
 • TRF_RUFS_2010_Forslag_till_naturreservat (45)
 • TRF_RUFS_2010_Gronstruktur (46)
 • TRF_RUFS_2010_Karnoar (47)
 • TRF_RUFS_2010_Omrade_for_terminaler_
  och_anlaggningar (48)
 • TRF_RUFS_2010_Regional_stadsbygd_med_
  utvecklingspotential (49)
 • TRF_RUFS_2010_Regionala_stadskarnor (50)
 • LstAB_Akermarksgradering_1976 (51)
 • LstAB_Farliga_verksamheter_Seveso_lagre (52)
 • LstAB_Farliga_verksamheter_Seveso_hogre (53)
 • LstAB_Farliga_verksamheter_enligt_2kap_
  4paragraf_Lag_om_skydd_mot_olyckor (54)
 • LST_Bensin_och_drivmedelstationer_inventering (55)
 • LstAB_SGI_Intraffade_skred (56)
 • LstAB_SGI_Stabilitetskarteringar (57)
 • LstAB_SGI_Erosionsforutsattningar (58)

WMS:en Stockholm Geodata 3

Uppkopplingsadress:
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/
services/WMS/LSTAB_WMS_geodata3/
MapServer/wmsserver?

Mer info:
Status för tjänsten just nu >>

Innehåll:

 • MSB_Laglanta_omraden_Malaren (0)
 • LstAB_Rekommendationerna_for_
  lagsta_grundlaggningsniva_for_ny_
  bebyggelse_Malaren (1)
 • LstAB_Rekommendationerna_for_
  lagsta_grundlaggningsniva_for_ny_
  bebyggelse_Ostersjon (2)
 • LstAB_Oversvamningskarteringar_
  Ostersjon_Medelvattenstand_2100 (3)
 • LstAB_Oversvamningskarteringar_
  Ostersjon_100arsvattenstand_2010 (4)
 • LstAB_Oversvamningskarteringar_
  Ostersjon_100arsvattenstand_2100 (5)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Malaren_50arsniva (6)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Malaren_100arsniva (7)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Malaren_200arsniva (8)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Malaren_BeraknatHogstaFlode (9)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Oxundaan_Tyresan_50arsflode (10)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Oxundaan_Tyresan_100arsflode (11)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Oxundaan_Tyresan_200arsflode (12)
 • MSB_Oversvamningskartering_
  Oxundaan_Tyresan_BeraknatHogstaFlode (13)
 • LST_Intraffade_oversvamningar_1901_till_nutid (14)
 • LstAB_Oversvamningsrisk_skyfall_
  Lagpunktskartering_ ytor_over16m2 (15)
 • LstAB_Oversvamningsrisk_skyfall_
  Flodesackumulationslinjer_upptill_9ha (16)
 • LstAB_Oversvamningsrisk_skyfall_
  Flodesackumulationslinjer_10till1600ha (17)