Kungörelser och delgivningar

Kungörelse

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Aktuella kungörelser

Aktuella kungörelser hittar du i det grå fältet till vänster. Kungörelserna är uppdelade i ansökningar och beslut i Stockholm respektive Gotland och som övriga kungörelser.

Delgivning efter ansökan av enskild

Efter ansökan kan Länsstyrelsen i vissa fall besluta om delgivning av handling genom kungörelse eller så kallad spikning. Länsstyrelsen kan besluta om delgivning bara i de fall någon på grund av föreskrift i författning ska delge en handling.

Från och med den 1 april 2011 ska vid ansökan betalas en ansökningsavgift om 500 kronor. Ansökningsavgiften betalas till bankgiro nr 5052-4651. Vid betalning bör du ange referens- eller ärendenummer. Ansökningshandlingarna bör ges in i två exemplar.