Sammanställning över vägar m.m.

Länsstyrelsen i Stockholms län upprättar varje år en sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse inom Stockholms län.

I sammanställningen redovisas

  • Allmänna föreskrifter med bruttoviktstabeller (BK1, BK2 och BK3) och upplysningar
  • Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter
  • Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1) 

Beställning av Väginformationskartan kan göras via Vägverkets webbutik genom att gå in på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se. Beställning kan också göras hos webbutiken på telefon 010-124 16 90 .

Kartan Tung trafik inom Stockholms stad, som tidigare ingått i sammanställningen, ges ut av Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 STOCKHOLM, Tel.: 08-508 272 00, och kan beställas där.

 Sammanställningen kan beställas hos

Björn Loäng
Telefon: 010-223 10 00