Sammanställning över vägar m.m. 

Länsstyrelsen i Stockholms län upprättar varje år en sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse inom Stockholms län.

I sammanställningen redovisas

  • Allmänna föreskrifter med bruttoviktstabeller (BK1, BK2 och BK3) och upplysningar
  • Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter
  • Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1)
  • Rekommenderade vägar för transport av farligt gods i länet
  • Detaljskisser över trafikplatser

Dessutom ingår

Vägverkets karta över Stockholms län, med riksvägar och länsvägar samt med detaljskisser över vissa tätorter

2008 års upplaga kostar 215 kr per styck (exklusive moms och exklusive eventuellt porto).

Vid beställning av tryckt version anger du namn, utdelningsadress och gärna telefonnummer dagtid samt önskat antal exemplar.

Beställning av Väginformationskartan kan göras via Vägverkets webbutik genom att gå in på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se. Beställning kan också göras hos webbutiken på telefon 010-124 16 90 .

Kartan Tung trafik inom Stockholms stad, som tidigare ingått i sammanställningen, ges ut av Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 STOCKHOLM, Tel.: 08-508 272 00, och kan beställas där.

Kontakta oss

Enheten för ekonomijuridiska frågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Sammanställningen kan beställas hos

Björn Loäng
Telefon: 010-223 10 00