Reklamskyltar utmed vägar

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg krävs tillstånd av markägaren och av Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen.
Vem som beslutar i ditt ärende (dit du ska skicka in ansökan) beror på var längs vägen skylten ska sitta, se nedan.   Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men brukar sträcka sig mellan 5-10 meter från vägbanan.  
Vägområde Illustration Trafikverket

1. När krävs tillstånd från Trafikverket?

Om skylten ska stå inom vägområdet. OBS, kontrollera alltid om tillstånd behövs från kommunen enligt punkt 2.

Information: Om du önskar sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom vägområdet ska du skicka din ansökan till Trafikverket. För frågor om Trafikverkets bedömning kontakta Trafikverket, se Trafikverkets webbplats. 

2. När krävs tillstånd från kommunen?

Om området där skylten ska stå ligger inom detaljplanelagt område. Ansökan görs i så fall till kommunen.

Information: Om du önskar sätta upp en skylt inom detaljplanelagt område krävs bygglov. En sådan ansökan görs hos kommunens byggkontor. Kontakta kommunen för att ta reda på om platsen ligger inom detaljplanelagt område eller inte. För frågor om bedömningen i dessa ärenden hör med kommunen.

3. När krävs tillstånd av Länsstyrelsen?

Svar: Om skylten står utanför vägområdet. OBS, kontrollera alltid om tillstånd behövs från kommunen enligt punkt 2.  

Skylt inom 50 meter från vägområdet Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs tillstånd enligt två lagar, väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (skyltlagen).  

Länsstyrelsen prövar enligt 46 § väglagen om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter samråd med väghållaren (Trafikverket eller berörd kommun).  

Det görs även en prövning enligt skyltlagen om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. En prövning enligt skyltlagen sker av alla "tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål". Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt (förfulande) på landskapsbilden. Remissinstanser får lämna sina synpunkter innan Länsstyrelsen fattar beslut.  

Skylt mer än 50 meter från vägområdet Om skylten ska sitta mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt skyltlagen.   

Så här ansöker du

För att ansöka om tillstånd om att få sätta upp reklamskylt skickar du in en egenhändigt skriven ansökan, det finns ingen blankett för detta.  

En ansökan ska innehålla:

 • beskrivning av varför skylten önskas, dvs. syftet med skylten
 • hur långt ifrån vägen skylten ska stå (antal meter)
 • hur länge skylten ska stå
 • en karta där platsen för skylten tydligt har markerats ut
 • en ritning av skylten med mått (höjd, bredd, djup, höjd från marken och så vidare), utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder, fotomontage med skylt på platsen) och annat som beskriver skyltens utseende och placering 
 • Kontaktuppgifter till dig som söker: adress, telefonnummer, e-postadress.      

Ansökan skickar du till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.

Vad kostar det?

Länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

 • prövning enligt väglagen – 700 kronor
 • prövning enligt skyltlagen – 3 700 kronor
 • prövning enligt båda lagarna – 4 400 kronor. 

Du behöver inte betala in avgiften innan du skickar in din ansökan. När Länsstyrelsen har fått din ansökan skickar Länsstyrelsen ut ett betalningsföreläggande till dig om att du ska betala avgiften. Uppgifter om konto och annat som du behöver veta kommer att finnas i föreläggandet.

När dessa uppgifter kommer in kan Länsstyrelsen börja handlägga ärendet. Om några uppgifter saknas kommer Länsstyrelsen att skicka ut ett brev med uppmaning att komplettera ansökan. Det kan då dröja längre tid än vad det annars skulle göra innan Länsstyrelsen kan fatta beslut.

Länsstyrelsens handläggning

 1. Ansökan kommer in och registreras. En handläggare tilldelas ärendet.
 2. Handläggaren skickar ut ett betalningsföreläggande till sökanden där denne uppmanas att betala in avgiften inom 2-3 veckor.
 3. Kommer betalning inte in inom fristen så prövas inte ärendet och beslut om detta skickas till sökanden.
 4. När ansökningsavgiften har kommit in kan ärendet börja handläggas. Handläggaren går igenom handlingarna och ser om något saknas.
 5. Om något saknas skrivs ett föreläggande om att komplettera ärendet till sökanden. Normalt får sökanden 2-3 veckor på sig för att komma in med de begärda handlingarna.
 6. Om nödvändiga kompletteringar inte inkommer inom fristen så prövas ansökan på befintliga handlingar, vilket kan leda till att sökanden inte får tillstånd. Beslut skickas till sökanden.
 7. När alla nödvändiga handlingar finns hos Länsstyrelsen skickas handlingarna ut på remiss till Trafikverket och kommunen. De ges möjlighet att yttra sig och ge sina synpunkter i frågan. Normalt får remissinstanserna 2-4 veckor på sig att svara.
 8. När remisstiden har löpt ut skickas remissvaren till sökanden för att denne ska ha möjlighet att tycka till över remissinstansernas svar. Normalt ges 2-4 veckor för att komma in med synpunkter. Därefter fattar Länsstyrelsen beslut som skickas till sökanden.  

Tillsynsansvar

Det är kommunen som har tillsynsansvaret för skyltar inom sin kommun. Frågor om borttagande av olovligt uppsatta skyltar handläggs därmed av kommunen.