EU:s struktur - och investeringsfonder

EU:s politik för regional utveckling kallas för sammanhållningspolitiken. Den har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU.

Sammanhållningspolitiken finansierar investeringar för att uppnå målen i Europa 2020 strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. För programperioden 2014-2020 är också målen tillväxt och sysselsättning, motverka energiberoende och social utestängning.  

Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI) består av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. Sverige och Stockholm omfattas av samtliga fonder utom Sammanhållningsfonden inom ramen för nationell, regionala eller territoriella program.  

Sverige har tre prioriteringar för användandet av dessa fonder:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovationer
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarheten och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden  

Den totala EU- budgeten för 2014-2020 är 1 082 miljarder euro. Ungefär en tredjedel (32,5%) av dessa, 351,8 miljarder euro, är avsatta för sammanhållningspolitiken 2014-2020.  

Partnerskapsöverenskommelsen

En partnerskapöverenskommelse, i form av ett strategiskt dokument, mellan Sverige och EU- kommissionen beskriver hur Sverige har tänkt använda de tillgängliga EU- medlen inom ESI fonderna. Överenskommelsen ska bidra till effektivisering av genomförandet av programmen för ESI fonderna samt öka måluppfyllelsen för Europa 2020.    

 

Förändringar i sammanhållningspolitiken 2014-2020

  • Ökad koncentration i linje med Europa 2020-strategins prioriteringar för smart, hållbar och inkluderande tillväxt
  • Ökad resultatfokusering
  • Ökad samordning mellan program och fonder
  • Ökat fokus på förenklingar    

Under flikarna till vänster finns mer information om de fonder och program som berör Stockholms län.