Förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked. Det är några rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner. Det framgår av en nulägesrapport som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten pekar också ut åtgärder för att förenkla utredningen av barn som försvinner.

– Tack vare den kartläggning vi gjort under hösten så vet vi nu mera om vad som ökar risken för att ensamkommande asylsökande barn försvinner. Därför kan vi nu också peka ut vad vi behöver göra för att förhindra det, liksom hur vår samverkan kan bli bättre för att hitta ett barn som försvunnit, säger Amir Hashemi-Nik som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt Migrationsverket försvinner varje år cirka 300 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. I juni 2015 tog Länsstyrelsen i Stockholm initiativet till ett nätverk där bland andra Migrationsverket, Kommunförbundet Stockholms Län, Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun ingår.

Syftet med samarbetet är att utarbeta en samverkansmodell för att motverka att ensamkommande barn försvinner i Stockholms län. Som en del i samverkansprojektet har en kartläggning gjorts under hösten 2015 för att identifiera omständigheter som ökar risken för att barn försvinner.

Med det som utgångspunkt presenteras en rad rekommendationer till aktörerna i nätverket med förslag till åtgärder. Det handlar bland annat om att utreda möjligheten till bättre anpassade boenden för de barn som är mest utsatta och där risken för ett försvinnande bedöms vara stor. Andra rekommendationer är att vidareutveckla utbildningen för bland annat gode män så att fler blir bättre på att upptäcka signaler som kan leda till ett försvinnande.

En annan faktor som kan förebygga försvinnanden enligt rapporten är att bättre förbereda ensamkommande asylsökande barn på ett eventuellt avslag och förbättra förutsättningarna för ett återvändande till hemlandet. Dessutom pekar kartläggningen på behovet av att sammanställa statistik eftersom en välinformerad bild av nuläget är en förutsättning för att kunna arbeta förebyggande med försvinnanden.

Rapporten pekar också ut åtgärder för att förenkla utredningen av barn som försvinner. Däribland att utse tydliga kontaktpersoner hos framförallt Polisen, Migrationsverket och socialtjänsten för att påskynda utredningen och göra den mer effektiv. Det är också viktigt att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter eftersom det idag råder oklarheter om vilken information som får delas mellan myndigheter gällande ensamkommande barn som avvikit. Andra åtgärder som föreslås är att införa enhetliga riktlinjer om vad som gäller då asylsökande barn avviker, när de påträffas igen och om hur länge socialtjänsten ska hålla ett ärende öppet.

I rapporten konstateras också betydelsen av att utöka den uppsökande verksamheten i Stockholms riskmiljöer mot bakgrund av ett pilotprojekt där polis, socialtjänst och frivilligorganisationer kommit i kontakt med ett stort antal barn som avvikit från sina kommuner. Genom att utöka och permanenta verksamheten kan fler ensamkommande barn som avvikit fångas upp och erbjudas stöd.

Utifrån den kartläggning och de rekommendationer som nu presenterats ska en regional modell tas fram för att motverka att ensamkommande barn försvinner i Stockholms län. Arbetet ska tydliggöra olika aktörers ansvar och hur arbetet ska organiseras.

Rapporten ”Nulägesanalys – ensamkommande barn som försvinner” har gjorts av Oxford Research på uppdrag av Länsstyrelsen.

Ladda ner rapporten

 

Kontakt för media   ¨

Länsstyrelsen i Stockholms län
Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare
010-223 16 76, amir.hashemi-nik@lansstyrelsen.se

Stockholms Stadsmission
Marika Markovits, direktör
08-68 42 3012, marika.markovits@stadsmissionen.se

Polisen
Varg Gyllander, presschef region Stockholm
070-268 99 99, varg.gyllander@polisen.se

Kommunförbundet Stockholms Län
Emil Lindqvist, verksamhetschef
08-615 94 07, Emil.Lindqvist@ksl.se  

Migrationsverket
Migrationsverkets pressjour
010-485 66 55  

Rädda Barnen
Simon Frankander, presschef
08-698 90 98, simon.frankander@rb.se 

Stockholms stad
Alexandra Göransson, avdelningschef Socialförvaltningen
076-122 50 22, alexandra.goransson@stockholm.se  

Sigtuna kommun
Paula Wallenius, enhetschef
08-591 267 60, paula.wallenius@sigtuna.se
Åsa Larsson, kommunikationsstrateg,
asa.larsson@sigtuna.se