Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet.

I dag överlämnas slutrapporten till regeringen. Av den framgår bland annat att:

• Hemlöshet måste tacklas som ett bostadsproblem, inte enbart som ett individuellt problem.

• Många kommuner är beredda att testa nya framgångsrika metoder.

• Behoven av att sprida dessa nya insatser är stora.

Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i livet; vila, sömn, matlagning och personlig hygien. Utan bostad är det också svårt att sköta såväl studier som arbete. Tillgång till bostad betraktas därför som en mänsklig rättighet.

Trots det var ungefär 34 000 människor i Sverige hemlösa vid den senaste skattningen, och då har inte situationen med fattiga EU-medborgare som söker sig till Sverige för att tigga tagits med i beräkningen.

– Hemlöshet kan drabba vem som helst. Det är mycket svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden, och även personer med ordnade förhållanden kan hamna i hemlöshet, till exempel i samband med en skilsmässa eller arbetslöshet. Att vara hemlös handlar oftast inte om att sova i en port utan om att sova på någons soffa, säger utvecklingsledare Henrik Weston vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Trots att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden framförallt har sin grund i bristen på bostäder tenderar många kommuner att individualisera problemen, och se dem som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med.

– Det behövs riktade insatser och individuellt stöd, särskilt när barn är inblandade, men socialtjänsten kan inte lösa frågor kring bostadsbyggande och utbildning. Vår slutsats är att många kommuner behöver bli bättre på att samverka internt mellan sina förvaltningar, säger Henrik Weston.

Ungefär 7 500, det vill säga en fjärdedel, av landets alla hemlösa finns i Stockholms län. Merparten (2 300) bor med ett så kallat socialt kontrakt, en grupp som ökar medan antalet traditionellt akut hemlösa förefaller vara konstant.

– Många kommuner gör ett bra arbete på flera områden och vi har under de senaste åren sett att de är beredda på att testa nya metoder, som exempelvis Bostad Först och strukturerat vräkningsförebyggande arbete. I länet har 16 kommuner rutiner för att arbeta vräkningsförebyggande, säger Henrik Weston.

Rapporten Hemlöshet – en fråga om bostäder. Klicka för att läsa rapporten.

Bostadsbristen skapar hemlöshetsproblem på många håll i landet, inte enbart i storstäderna. Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen innebär ansvar för att skapa balans mellan behov och utbud, så att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden.

I rapporten framhävs vikten av att kommunerna uppmärksammar dessa frågor i olika sammanhang; när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, i den fysiska planeringen och i direktiven till de kommunala bostadsföretagen.

Det treåriga uppdraget är nu slutfört. Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av regeringen vidare med hemlöshetsproblematiken, och kommer att stötta kommunerna i arbetet med att:

  • underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden,
  • motverka hemlöshet och
  • förebygga avhysningar.

Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn. Länsstyrelserna ska särskilt föra fram behovet av att i ägardirektiv även betona de kommunala bostadsföretagens sociala och allmännyttiga roll. En slutrapport ska lämnas till regeringen i början av 2016.

>> Läs rapporten Hemlöshet – en fråga om bostäder.