Ny kartläggning av människohandel med barn i Sverige

En ny nationell kartläggning av misstänkt människohandel med barn visar på stora brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen polisanmäls och av dessa har inte ett enda fall lett till åtal.

Rapporten överlämnades till regeringen vid en presskonferens den 10 december.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn 2012-2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn under åren 2012-2015.

– Kartläggningen och ökad kunskap på området är oerhört värdefullt och resultatet kommer att ha stor betydelse för regeringens fortsatta åtgärder på området, säger statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet.

Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn och förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete, tungt hushållsarbete och brottslighet.

– Vi välkomnar regeringens fortsatta åtgärder kring frågan. Det är en fråga som berör oss alla och hela samhället. Endast genom en kraftsamling, inte minst genom effektivare samverkan mellan berörda myndigheter kan vi komma tillrätta med den här problematiken, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm.

I kartläggningen framkommer bland annat att:

 • De flesta barnen är mellan 15-17 år gamla, men fall förekommer med barn så unga som två år.
 • Många barn kommer från Afrika och Asien (44 respektive 16,5 procent).
 • Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.
 • Den absoluta majoriteten av barn (88 procent) har ingen som helst dokumentation när de kommer i kontakt med myndigheterna.
 • 64 procent är ensamkommande (asylsökande & ej asylsökande).
 • 45 procent av fallen polisanmäls.
 • I 47 procent av polisanmälningarna inleds en förundersökning.
 • 0 åtal har väckts under 2012-2015.

Kartläggningen utmynnar i ett par rekommendationer som syftar till ökat skydd av barn och stärkt förmåga att identifiera, anmäla, utreda och åtala för människohandelsbrott:

 • upprätta en central funktion för inrapportering av misstänkt människohandel
 • tillgodose behov av utbildning, rutiner och metodstöd hos socialtjänst och Migrationsverket
 • säkra placeringar av barn och öka användning av betänketid
 • systematiskt granska alla förundersökningar 2010-2015 och se till goda erfarenheter.
 • tillgodose behov av utbildning och styrning av resurser inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
 • stärka förmågan att utreda människohandelsbrott genom specialisering av åklagare
 • studera ytterligare hur skyddet för särskilt utsatta grupper av barn kan stärkas

En heltäckande bild av misstänkt människohandel med barn i Sverige är dock svår att få. Det är ett stort bortfall vid informationsinsamling i efterhand och mörkertalalen är troligen stora.

Kartläggningen är en uppföljning av Länsstyrelsens rapport från 2012; Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning som granskat misstänkt människohandel med barn mellan 2009-2011.

Hämta rapporten Människohandel med barn