Unika sårbarhetskartor för grundvatten i Stockholms län

Samtliga räddningstjänster och kommuner i Stockholms län har nu tillgång till unika sårbarhetskartor för grundvattnet.

Kartorna kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag för att skydda grundvatten när det inträffar olyckor som innebär utsläpp av miljöfarliga ämnen.

– Kartorna kommer också att fungera som verktyg för arbetet inom vattenförvaltningen med att nå god kemisk grundvattenstatus, säger miljöutredare Håkan Johansson på Länsstyrelsen.

Vi är alla beroende av rent vatten, och de kanske viktigaste vattentäkterna är de underjordiska reservoarer av grundvatten som finns på många platser i vårt land.

Risken för att en grundvattenreservoar ska förstöras av giftiga ämnen som läcker ut vid till exempel en tankbilsolycka varierar mycket beroende på hur marken är beskaffad vid just den platsen.

– Olika marktyper har olika grad av genomsläpplighet. Ju högre genomsläppligheten är desto större är risken för att grundvattnet kontamineras, säger Håkan Johansson på Länsstyrelsens miljöanalysenhet.

Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) har därför på Länsstyrelsens uppdrag tagit fram kartor som beskriver just detta, för hela Stockholms län. Kartorna är indelade i färgskalor där rött betyder störst fara för genomträngning, grönt minst fara.

– Det innebär att om en olycka skulle inträffa har räddningstjänsten omedelbar tillgång till sårbarhetsanalys för grundvatten, och vet hur bråttom det är att sätta in sanerande insatser, säger Håkan Johansson.

Kartorna kommer även att utgöra ett viktigt besluts- och planeringsunderlag till exempel vid exploatering av nya hus, verksamheter, vägar och annan infrastruktur. De kan då användas både för att lokalisera var det är lämpligt att bygga och för att avgöra vilka skyddsåtgärder som kan komma att bli nödvändiga för att skydda grundvattnet i samband med exploateringen.

– Vissa typer av miljöfarliga verksamheter bör till exempel inte placeras där sårbarheten för grundvattnet är stor. Nu slipper vi göra misstag som vi riskerar att få betala dyrt för längre fram, säger Håkan Johansson.

Kartorna kommer även att utgöra ett viktigt kunskapsunderlag för planering inom vattenförvaltningsarbetet, då de ger en fördjupad förståelse av vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god kemisk status.

>> Läs mer och ladda ner kartorna här.

>> Läs mer om vikten av att skydda grundvatten.

>> Läs mer om grundvatten inom vattenförvaltningen.

>> Läs mer om planeringsunderlag i plan och byggfrågor.