Strandskyddsöversyn klar för tolv kommuner

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att se över och fatta beslut kring områden med utvidgat strandskydd i Stockholms län.

Efter en noggrann översyn har beslut nu tagits för Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Upplands-Bro samt Upplands Väsby.

 – De nya besluten innebär att landarealen med utvidgat strandskydd, totalt sett, minskar i dessa tolv kommuner, säger Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen i Stockholm.
Adelsö, Ekerö kommun.

Arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet görs på uppdrag av regeringen och har skett i dialog med kommunerna.

Länsstyrelsen har i första hand sett över de områden som redan haft utvidgat strandskydd i kommunerna. Förslagen till beslut har varit ute på remiss under 2013 samt under våren 2014.

Beslutet innebär att landarealen med utvidgat strandskydd totalt sett minskas i de aktuella kommunerna.

Den största förändringen sker i Norrtälje kommun där den totala ytan utvidgat strandskydd minskar med ungefär en sjättedel jämfört med tidigare, bland annat på grund av att det utvidgade strandskyddet tas bort för flera av kommunens sjöar.

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att bevara friluftslivets tillgång till stränder och vattenområden. Sedan 1990-talet har det även kunnat skydda strandområdenas biologiska värden.

Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om att utvidga strandskyddszonen till 300 meter om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.

– De nya besluten är tydligare motiverade. Med hjälp av utvidgat strandskydd säkerställs skyddet för sådana strandområden som är särskilt värdefulla, antingen på grund av växt- och djurlivet där eller för att människor ska garanteras tillgång till dem. Bevarandet av dessa är viktigt för en balanserad utveckling i länet och bidrar till att göra Stockholms län attraktivt, säger Göran Åström.

Den som vill överklaga besluten kan göra det inom tre veckor från det att beslutet kungjorts i ortstidning.  

>> Läs besluten (Länken till kungörelsesida under överklagandetiden är borttagen då tiden att överklaga besluten är passerad).   (Obs! Besluten har överklagats och har inte vunnit laga kraft. Besluten hittas här

>> Läs mer om översynen av det utvidgade strandskyddet i Stockholms län 


 Fakta: Strandskydd och utvidgat strandskydd

Strandskyddsreglerna finns för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vatten.  

Generellt strandskydd gäller land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelserna har dessutom möjlighet att utöka detta område upp till 300 meter.   

År 2009 ändrades reglerna kring strandskyddet i miljöbalken. Lagen blev till exempel tydligare när det gäller strandskyddets syften och förutsättningarna för att kunna ge dispens.  

I samband med den ändrade lagstiftningen beslutade regeringen att de utvidgade strandskyddsområdena skulle ses över och nya beslut skulle fattas för de områden som ska omfattas av utvidgat strandskydd. 

Bakgrunden var en rapport från Naturvårdsverket där man konstaterar att flera av de äldre besluten saknade tydliga motiveringar.