Strandskyddsöversyn klar för hela Stockholms län

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att se över och fatta beslut kring områden med utvidgat strandskydd i Stockholms län.

Efter en noggrann översyn har beslut nu tagits för Danderyd, Haninge, Lidingö, Sollentuna, Solna, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner.

– Därmed är Länsstyrelsen klar med sin översyn, något som totalt sett lett till en minskning i länet av landarealen som omfattas av utvidgat strandskydd, säger miljödirektör Göran Åström.

Arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet görs på uppdrag av regeringen och har skett i dialog med kommunerna.

Länsstyrelsen har i första hand sett över de områden som redan haft utvidgat strandskydd i kommunerna. Förslagen till beslut har varit ute på remiss under våren och sommaren 2014.

I och med att Länsstyrelsen fattat beslut för de sista tio kommunerna är Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet avslutad. För länet innebär det att landarealen med utvidgat strandskydd totalt sett minskas något.

– Mest förändring i de nu aktuella besluten sker i Vaxholms stad där den totala ytan utvidgat strandskydd minskar mer än tio procent jämfört med tidigare utbredning. Även i Vallentuna kommun är förändringen stor, säger Göran Åström.

– De nya besluten är tydligare motiverade. Med hjälp av utvidgat strandskydd säkerställs skyddet för sådana strandområden som är särskilt värdefulla, antingen på grund av växt- och djurlivet där eller för att människor ska garanteras tillgång till dem. Bevarandet av dessa är viktigt för en balanserad utveckling i länet och bidrar till att göra Stockholms län attraktivt.

Havsvik om hösten. Foto: Camilla Boberg.

Foto: Camilla Boberg.

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att bevara friluftslivets tillgång till stränder och vattenområden. Sedan 1990-talet har det även kunnat skydda strandområdenas biologiska värden. Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om att utvidga strandskyddzonen till 300 meter om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.

Vad händer nu?
– Den som vill överklaga besluten kan göra det inom tre veckor från det att beslutet kungjorts i ortstidning. Om ett beslut överklagas skickas det till Miljödepartementet för handläggning. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft, säger Annika Lindvall, miljöhandläggare.     

Läs besluten (Obs! Besluten har efter att kungörelsetiden passerat (2014-12-17) flyttats från kungörelsesidan till en ny plats på webbplatsen.

Läs mer om översynen av det utvidgade strandskyddet i Stockholms län     

Fakta: Strandskydd och utvidgat strandskydd

Strandskyddsreglerna finns för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vatten.  

Generellt strandskydd gäller land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelserna har dessutom möjlighet att utöka detta område upp till 300 meter.   

År 2009 ändrades reglerna kring strandskyddet i miljöbalken. Lagen blev till exempel tydligare när det gäller strandskyddets syften och förutsättningarna för att kunna ge dispens.  

I samband med den ändrade lagstiftningen beslutade regeringen att nya beslut skulle fattas för de områden som ska omfattas av utvidgat strandskydd.  Bakgrunden var en rapport från Naturvårdsverket där man konstaterar att flera av de äldre besluten saknade tydliga motiveringar.