Så ska miljön i länet övervakas 2015–2020

Naturvårdsverket har fastställt Länsstyrelsens program för regional miljöövervakning för de kommande sex åren. Ökad samverkan, fler olika mätningar vid färre provtagningsplatser, insatser som rör vatten och anpassning till EU:s vattendirektiv prioriteras i det nya programmet.
Provtagning av miljögifter i Riddarfjärden

– Övervakningen för de kommande sex åren följer i stort sett samma upplägg som tidigare. Insatser som rör vatten är fortsatt prioriterade, säger Mats Thuresson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen.  

Miljöövervakning handlar om återkommande, systematiska undersökningar av miljön som görs över lång tid. Syftet är att beskriva hur miljön mår.  

Resultaten används för att bedöma miljörisker, ge underlag till åtgärder och följa upp genomförda åtgärder. Länsstyrelsen använder även resultaten för att bedöma om vi når länets uppsatta miljömål och som underlag vid handläggning av ärenden enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen.  

Det regionala miljöövervakningsprogrammet är uppbyggt kring nio områden: luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögiftssamordning samt hälsorelaterad övervakning.  

Ett nytt inslag i det regionala miljöövervakningsprogrammet för åren 2015–2020 är ett delprogram under sötvatten kring ”trendsjöar”: 

– Fyra sjöar i länet – Orlången, Norrviken, Garnsviken och Turingen – som i olika grad är utsatta för övergödning, miljögifter och olika fysiska åtgärder ska studeras extra noga för att ta reda på vad som händer med växt- och djurlivet när påverkanstrycket på sjöarna varierar. Även inom kustövervakningen planeras undersökningar på samma tema, säger Mats Thuresson.  

Några delprogram tas bort helt. Detta gäller till exempel

  • mätning av metaller i nederbörd,
  • mätningar av salt i grundvatten i vid kust och skärgård, samt
  • provfiske vid Askö.  

> Läs Regionalt program för miljöövervakning i Stockholms län 2015–2020