Ny rapport: Utsatta EU-medborgare i Sverige

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerar i dag en rapport om social utsatthet inom vissa grupper av utländska EU-medborgare i Sverige.

– Rapporten beskriver en komplex situation med problem kopplade till utbredd fattigdom och utanförskap, säger Mats Hedenström, tillväxtdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholm har regeringens uppdrag att nationellt utveckla och effektivisera samordning och samverkan av arbetet mot människohandel.

Inom ramen för det uppdraget har det kommit allt fler tecken på att utländska EU-medborgare i Sverige löper förhöjd risk att utsättas för exploatering.

Under 2013 har Länsstyrelsen därför gjort en nationell kartläggning av situationen. Metoden har varit enkäter och djupintervjuer med polismyndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Resultaten visar bland annat att antalet utländska EU-medborgare som under 2013 kan ha utnyttjas för någon av följande exploateringsformer är:

Arbetskraftsexploatering/tvångsarbete  537–845 personer 
Tiggeri   305–555 personer 
Brott   191–355 personer 
Sexuella ändamål   159–395 personer 

– Det bör poängteras att siffrorna baseras på frågan ”kan ha utnyttjats” och därför kan innehålla såväl över- som underrapportering. Det här ger dock en värdefull lägesbild av situationen – och den är allvarlig, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot människohandel vid Länsstyrelsen Stockholm.

Kartläggningen visar att utsatta EU-medborgare finns över hela landet, och att de framför allt kommer från Rumänien och Bulgarien.

Den bekräftar även att problematiken omfattar både flickor, pojkar, kvinnor och män.

– Vi har fått uppgifter från tolv län om att polis, socialtjänst och frivilligorganisationer kommit i kontakt med barn som kan ha utnyttjats för tvångsarbete, tiggeri, att begå brott eller sexuella ändamål, säger Patrik Cederlöf.

 

Rapporten Utsatta EU-medborgare i Sverige.

– Att EU-medborgare inom till exempel bärbranschen eller tiggeri befinner sig i en särskilt utsatt situation innebär inte automatiskt att de också är offer för människohandel. Vad vi kan se av materialet är dock att den utsatta situationen innebär förhöjda risker, säger Patrik Cederlöf.

Länsstyrelsen ser att det finns skäl för att samordna viktiga nyckelaktörer och tar i och med detta initiativ till en regional satsning för att ytterligare fokusera på problematiken inom länet. Initiativet kommer att länkas till det nationella uppdrag som Länsstyrelsen har gällande människohandel.

– Situationen med utsatta utländska EU-medborgare inom till exempel bärplockning eller tiggeri är komplex och omfattar en vidare problematik än enbart människohandel. Det understryker behovet av ett brett samhälleligt engagemang med nära samverkan mellan myndigheter och organisationer, säger Mats Hedenström.

Rapporten innehåller förutom kartläggningen även en rad rekommendationer till myndigheter och organisationer gällande dels generella insatser, dels riktade insatser i arbetet mot människohandel.

>> Läs rapporten Utsatta EU-medborgare i Sverige – lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv.

>> Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot människohandel och prostitution.