Minskad övergödning men brunare vatten

En undersökning som Länsstyrelsen genomfört i 185 av länets sjöar under perioden 1995–2012 visar att halten fosfor i sjöarna minskar stadigt.
 
Samtidigt ökar halterna av organiskt kol. Med kolet följer färgade humusämnen som missfärgar vattnet och gör sjöarna allt brunare.
Vattnet i länets sjöar blir allt brunare. Foto: Karin Ek.

– Att fosforhalterna minskar, framför allt i de mest övergödda sjöarna, beror på att de åtgärder som har gjorts har varit framgångsrika. Minskningen av fosfor var störst under 1990-talet och en bit in på 2000-talet men planar ut allt eftersom övergödningsproblematiken har minskat i sjöarna, säger Jonas Hagström.    

– En annan tydlig trend är att vattnets motståndskraft mot försurning har ökat under 18-årsperioden 1995–2012. Orsaken är ett minskat atmosfäriskt nedfall av sura svavelföreningar. Även i detta fall tycks trenden ha planat ut under det senaste decenniet.  

Brunfärgningen av vattnet har ökat de senaste tio åren, främst i sjöar som har mycket skog i tillrinningsområdet. 

– Det beror på att mer humusämnen förs från skogsmarken ner i sjöarna. Detta är nog främst en effekt av ett minskat nedfall av försurande ämnen som har lett till att markens pH ökat. Denna pH-ökning innebär att humusämnena binds svagare till partiklar i marken och därför lättare sköljs ut i vattnet. Ovanpå detta finns troligen även en klimateffekt. Högre temperaturer innebär en ökad nedbrytningstakt av organiska ämnen i marken, vilket innebär ökad produktion av humusämnen samtidigt som en ökad nederbörd innebär en ökad utlakning av dessa ämnen.  

I studien har sjöar som påverkas mycket av oss människor jämförts med sjöar där människors påverkan är liten.  

Resultaten pekar mot att fosforhalten minskat i sjöar där den mänskliga påverkan är stor men att den är oförändrad i de sjöar där människans påverkan är liten. Däremot verkar det som om halten av kväve ökar något i många sjöar.

– Detta är en mycket liten ökning som kan förklaras med att det är humusbundet kväve som har ökat i takt med att vattnet blivit brunare. Denna ökning har ingen effekt på övergödningen då det är kväveformer som inte kan tas upp av växterna.   

Även klorofyllhalten i sjöarna har ökat generellt under den senaste tolvårsperioden trots minskad tillgång på fosfor.  

– Det kan avspegla en anpassning till det sämre ljusklimat som den ökade brunfärgningen av vattnet ger genom att mängden pigment i algerna då ökar, säger Jonas Hagström.   

Läs hela undersökningen här (pdf)