Mer jämställdhet ger mer tillväxt

Stockholms län har en ny strategi för jämställdhetsintegrering. Den presenterades på Länsstyrelsens Rådslag för jämställd tillväxt.

– Vi behöver ta tillvara allas utvecklingskraft. Därför bryter vi ner de nationella jämställdhetspolitiska målen till regional nivå, sa Mats Hedenström, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen, när han inledde det välbesökta rådslaget.
Rådslaget för jämställd tillväxt var fullsatt

Jämställdhets- och förskoleminister Maria Arnholm var inbjuden.

Hon berättade om förskolan Bönan i Gävle. ”Vi klär inte ut oss, vi klär oss”, förklarade barnen, som varken har dockhörna eller bygghörna, utan färger på sina rum. När personalen filmat sitt eget arbete i förskolans hall kunde de se att av 65 barn som fick hjälp med påklädning var 62 pojkar och tre flickor.  

"Nu hamnar du i genusfällan"

– ”Nu hamnar du i genusfällan”. Det kan man säga till sin kollega, sa Maria Arnholm, som såg det som en dröm att kvalitetsarbete ska leda till en öppen och reflekterande miljö.  

Hon berättade också om JIM, Jämställdhet i Myndigheterna, där 18 myndigheter nu på regeringens uppdrag ska agera piloter och gå före i arbetet.  

– Det handlar inte om att räkna antalet kvinnor i ledningsgrupperna utan om att möta medborgarna på ett jämställt sätt, sa ministern.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Feministfilosofiskt försök

Tomas Wetterberg, sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen i Östergötland, gjorde – som han sa – ett feministfilosofiskt försök kring manlighet och normer.

Genom ett citat av Victor Balc från 1900-talets början kunde vi läsa att ”En man ska vara rank och rakvuxen som en gran, med bröstet hvälfdt, huvudet fast och högburet, axlarna breda, musklerna hårda och nerverna starka…”

Det ställde han i kontrast mot vad ungdomar svarar, när de ska ange vad som kännetecknar en bra person, nämligen: snäll, omtänksam, trevlig, rolig, ärlig, hjälpsam…

– Jag arbetar på enheten för social hållbarhet, men vad är en mjuk fråga? Är mäns våld mot kvinnor en mjuk fråga? undrade Tomas Wetterberg.

Jämställd tillväxt

För ett år sedan startade Gunilla Sterner, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholm, arbetet med att jämställdhetsintegrera länets fem stora utmaningar: infrastruktur, klimat och energi, bostäder, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt innovationskraft.

Tomas Wetterberg, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Interna arbetsgrupper fick arbeta fram förslag inom sina områden, exempelvis infrastruktur, bostäder och arbetsmarknad. Det har nu lett till flera konkreta förslag.

Infrastrukturplaneraren Emma Ström och Joanna Dickinson från VTI redogjorde för den könskonsekvensanalys de gjort av regionens transportsystem:

– Många väginvesteringar ger mest samhällsnytta för män – i bil. Det finns fördelningsproblem. Våra resvanor är inte jämställda.

Kvinnor arbetar oftare närmare hemmet, medan fler män pendlar. Om kvinnor reste på samma sätt som män i Stockholms län, så skulle köerna bli fem gånger så långa. Och var skulle sedan alla dessa bilar parkera?

Nej, tänk då hellre att vi alla är trafikanter; gångtrafikanter, cykeltrafikanter, trafikanter inom kollektivtrafiken och så vidare.

– Eftersom vi har ojämställdhet i samhället, behöver vi ta hänsyn till det i den långsiktiga trafikplaneringen, sa Emma Ström, som också berättade om den metod de tagit fram, för att även andra ska kunna studera sin infrastruktur ur ett jämställdhetsperspektiv.

Gunilla Sterner

Gunilla Sterner presenterar de fem regionala jämställdhetsmålen. Foto: Ylva Bjelle

Henrik Weston från Länsstyrelsen talade om en översiktsplanering som underlättar vardagen. Att bygga bostäder nära kollektivtrafik och tänka på trygghetsfrågor vid planering av nya bostadsområden är exempel på att integrera ett jämställdhetsperspektiv.

Arbetsmarknad och företagande

Arbetsmarknaden är en annan av länets utmaningar som analyserats med genusglasögon. Där är målet att sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor ska öka, från dagens 64 procent och närma sig siffran för inrikes födda kvinnor 73 procent, berättade Luiza Jastrzebska från Länsstyrelsen. Kvinnor från Afrika och Sydamerika kommer att prioriteras.

Kajsa Rosén från Ramböll redogjorde för en kartläggning som gjorts kring entreprenörsfrämjande insatser för utrikesfödda kvinnor.

– Studien gav inga nyheter. Vi vet redan vad som fungerar, men det brister i tillämpningen av ordinarie system. Information når exempelvis inte ut till alla berörda genom dagens kanaler. Språk, bilder och avsändare sänder signaler, som kan göra att en utrikesfödd kvinna inte känner sig tilltalad. Hur informerar vi exempelvis analfabeter, sa Kajsa Rosén.

Oxford Reserach presenterade sitt kunskapsunderlag, som kan utgöra ett underlag till länets jämställdhetsarbete. Exempelvis lyftes att preventiva åtgärder saknas när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Ewa Wittbom, fil dr i ekonomi vid Stockholms universitet, som står bakom rapporten talade om maktrelationer:

– Makt går inte att räkna på. Makt är något som känns. Det vet den som utsatts. Därför är könsmaktsordningen viktig.

Hon pekade på uppföljningen som den svagaste länken. Det ville hon skicka med till det fortsatta arbetet.

Jämställt 2018

På rådslaget presenterades Länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering 2014–2018, vars syfte är att uppnå de regionala jämställdhetsmålen och åstadkomma jämställdhet i länet.

Indikatorer har angetts för respektive mål. Strategin visar vägen för hur regionen ska nå de regionala jämställdhetsmålen och är framtagen i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Polismyndigheten samt ett antal kommuner och idéburen sektor.

Nu ska konkreta genomförandeplaner tas fram i berörda aktörers verksamheter. För att få input till dessa genomförandeplaner arrangerades rundabords-samtal under eftermiddagen. Det fanns lika många bord som jämställdhetsmål.

En sekreterare från länets strategigrupp för jämställdhet följde upp förslagen från deltagarna vid varje bord, exempelvis att synliggöra makt och värderingar genom statistik, att ge möjlighet till vård av nära anhörig på samma sätt som för tillfällig vård av sjukt barn (VAB) och att ställa krav vid upphandlingar. BVC skulle kunna få i uppdrag att lyfta frågor om obetalt arbete i sina föräldragrupper.

– Jag är stolt och rörd att vi kommit en bit på vägen, sa Gunilla Sterner när rådslaget avslutades. Den som har fler bra idéer är välkommen att kontakta mig eller någon annan i strategigruppen.

Eller för att citera jämställdhetsminister Maria Arnholm:

– Det är okej att säga att jämställdhet är politiskt korrekt. Det är en viktig värdering, som vårt samhälle står för.

Text: Ylva Bjelle

 

>> Läs mer om den regionala jämställdhetsstrategin här.

>> Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag när det gäller jämställdhet.

>> Läs strategin för jämställdhetsintegrering i Stockholms län.

>> Läs kartläggning och analys av behov och insatser för jämställdhetsintegrering i Stockholms län.

>> Läs Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare.

>> Läs om metoden för att bedöma jämställdhetsperspektivet vid planering av ny infrastruktur.


 Vad bär du med dig hem från Rådslaget för jämställd tillväxt?

Henrik Nordström. Foto: Ylva Bjelle

Henrik Nordström, planarkitekt, Samhällsbyggnads- och miljöförvaltningen i Sundbyberg:

”Det var intressant hur länsplanen analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv.  I Sundbyberg tar vi just nu fram egna checklistor kring jämställdhet i detaljplaneringen. Jag kan säkert få mer input genom att läsa Trivectors ”Metod för jämställdhetskonsekvensbedömning av länsplanen 2014-2025 i Stockholms län.”  

Marie Louise Norrgård, samordnare Svenska ESF-rådet:

”Det känns som Stockholms län tagit ett kliv framåt i jämställdhetsarbetet. Det är roligt att man tagit fram en sådan här strategi. Att den berör så många samhällsområden. Nu väntar det praktiska arbetet med genomförandeplaner.”  

Reidun Andersson, Polismyndigheten i Stockholms län:

”Roligt att se att det var sådan uppslutning, att många olika samhällsaktörer har samma inriktning i sitt arbete. Jämställdhetsintegrering är en angelägen fråga att lägga tid och resurser på.”  

Helena Lund, Sweco:

”Det var roligt att dagen bjöd på föreläsare som belyste frågan ur ett så brett perspektiv. Det är intressant att höra att man både på nationell och regional nivå verkar ha tagit ett steg när det gäller att gå från ord till handling i jämställdhetsarbetet. Något jag också tar med mig är det någon sa om eldsjälarnas betydelse för att se till att det planerade arbetet inte stannar upp och bortprioriteras.”