Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet

I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet.

För de nio befintliga områdena föreslår Länsstyrelsen att gränserna ändras.

Områden av riksintresse för friluftslivet skyddas enligt miljöbalken. Det är områden som är särskilt värdefulla för friluftslivet och som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.  

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att se över vilka områden i länet som är lämpliga att skyddas som riksintressen för friluftslivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013 till Naturvårdsverket som sedan beslutar om områdena tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Mette=friluftsliv.

Foto: Rebecca Strömberg.

Vid urvalet av föreslagna områden har Länsstyrelsen utgått från Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

– En utgångspunkt har varit att områdena ska ha så stora friluftsvärden att de är attraktiva för såväl svenska som utländska besökare. Den andra utgångspunkten har varit att områdena är viktiga för många människors friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket, säger Rebecca Strömberg, som leder uppdraget vid Länsstyrelsen.  

I Stockholms län finns i dagsläget nio riksintresseområden. I Länsstyrelsens remiss föreslås att ytterligare tre områden skyddas. Samtidigt ändras gränserna för de befintliga riksintresseområdena.  

– En större förändring är att det befintliga riksintresseområdet Össebygarn–Roslagskulla har minskats till drygt en tredjedel av områdets nuvarande storlek, säger Rebecca Strömberg.

Översyn av riksintresseområden för friluftslivet i Stockholms län, oktober 2013.

 

Riksintresseområde  Åtgärder
Bornsjön Föreslås bli nytt område
Järvafältet–Kungliga nationalstadsparken Föreslås bli nytt område
Rösjön–Vallentunasjön–Angarn Föreslås bli nytt område
Bogesund Området har minskats
Björkfjärden–Prästfjärdens övärld Området har utvidgats med bl.a. Rösarring och Frölunda naturreservat
Nacka–Erstavik–Flaten Området har utvidgats med Flatens naturreservat
Stockholms skärgård; yttre delen Väddö kanal tas bort. Gålö och södra Mörkö flyttas, se nedan
Stockholms skärgård; mellersta delen Bebyggda öar eller delar av öar har tagits bort
Tullgarn–Södra Mörkö Utvidgas med södra Mörkö
Tyresta–Åva–Gålö Utvidgas med Gålö, Alby och ett område söder om Svartbäcken
Hanveden (tidigare Ågesta-Lida-Riksten) Områdets gränser har ändrats
Tärnanområdet (tidigare Össebygarn-Roslagskulla) Området har minskats till drygt en tredjedel

 

Läs mer

 

Obs! Förlängd remisstid (meddelandet inlagt den 23 oktober 2013)

Missiv

Bilaga 1

Bilaga 2 Förslag med tillhörande karta

Bilaga 3

Sammanställning i tabellformat 

Bilaga 4

Inbjudan till hearing/dialogmöte