Nya fällavgifter inför älgjakten

Länsstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter för fällda älgar:

1 100 kronor för vuxna älgar och 250 kronor för kalvar.

– Avgifterna kommer huvudsakligen att finansiera det nya älgförvaltningssystemet, säger Camilla Frisch, länsassessor på Länsstyrelsens enhet för naturvård.

Länsstyrelsen har fattat beslut om de nya fällavgifterna efter att Viltförvaltningsdelegationen haft möjlighet att lämna synpunkter.

Beslutet innebär att jägare som under jakten 2012–2013 fäller en vuxen älg ska betala 1 100 kronor i fällavgift. En kalv kostar 250 kronor. Därmed har fällavgiften för vuxen älg höjts och fällavgift på kalv har återinförts. Beslutet kungörs i länets författningssamling.  

Höjningen krävs för att täcka Länsstyrelsens kostnader för det nya älgförvaltningssystemet, som riksdagen har beslutat ska vara självfinansierat.

Det innebär att fällavgifterna delvis ska användas till att finansiera myndighetens administration av älgjakten, men framför kommer avgifterna att täcka kostnaderna för arvoden till ledamöterna i de olika älgförvaltningsgrupperna.  

– Jag förstår om många tycker att höjningarna är kraftiga. Men vi har inget att välja på: arvodena till ledamöterna i älgförvaltningsgrupperna är fastställda av Naturvårdsverket och vi vet hur många älgar som brukar skjutas. Resten är en fråga om matematik, säger Camilla Frisch.  

– De nya avgifterna i Stockholms län ligger ungefär i nivå med angränsande län. I Södermanland och Västmanland, där det fälls ungefär lika många älgar som i Stockholm, är fällavgiften något högre. I Uppsala, där det skjuts betydligt fler älgar, är de nya fällavgifterna något lägre, säger Camilla Frisch.  

Den nya älgförvaltningen ska vara ”adaptiv”. Med det menas att älgförvaltningen ska möjliggöra lokal förankring och kunna anpassas till nya eller ändrade förhållanden. Ökad samverkan är ett av målen och där har älgförvaltningsgrupperna ett ansvar. Grupperna har bland annat möjlighet till inflytande över älgstammarnas storlek genom att ta fram förslag till älgförvaltningsplan för området.

I en älgförvaltningsgrupp ingår tre markägare och tre jägare. I Stockholms län finns det åtta älgförvaltningsgrupper.   

De nya avgifterna gäller från 16 augusti 2012 till 15 augusti 2013.

>> Läs beslutet om nya fällavgifter.