Ny rapport om våld mot äldre kvinnor: ”Större problem än vi förstått”

Länsstyrelsen publicerar i dag en utvärdering av en utbildning om våld mot äldre kvinnor i nära relationer.

Rapporten visar bland annat att utbildningsbehovet är betydande, men också att problemets omfattning är större än befarat.

– Samtliga intervjuade inom äldreomsorgen uppger att de i sitt arbete mött våldsutsatta kvinnor, säger projektledare Birgitta Vigil.

Våld mot kvinnor i nära relationer är så vanligt förekommande att det kan räknas som ett folkhälsoproblem. En mindre uppmärksammad del av det problemet är våld mot äldre kvinnor, vilket samhället sällan har beredskap för.  

Därför genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län under 2011 en utbildning för drygt 500 anställda inom äldreomsorgen. Den utbildningen är nu utvärderad i rapporten Det slutar inte vid 65. En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor.  

Några av slutsatserna är:  

  • Problemet med våld mot äldre kvinnor i nära relationer är större än befarat. Samtliga intervjuade utbildningsdeltagare har på något sätt mött våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.
  • Äldre kvinnor är mycket sårbara och har svårt att värja sig mot våldet.
  • Den som är utsatt vill sällan söka hjälp på grund av beroendeställning i förhållande till förövaren.
  • De vanligaste förövarna är make, sambo, särbo, barn, medboende på äldreboendet, gäster på dagverksamhet samt personal.
  • Våldet är av fysisk, psykisk, sexuell, ekonomisk eller underlåtelsekaraktär.
  • Utbildningsbehovet är stort. Nio av tio deltagare uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen och sjuttio procent anser att utbildningen i hög grad ökat deras kunskaper om mekanismerna bakom våld mot kvinnor.  

– Vi visste att problemet fanns men inte att det var så stort. Kanske borde vi ha förstått, våldet slutar såklart inte bara för att offer eller förövare uppnår en viss ålder, säger Birgitta Vigil, projektledare för utbildningen.  

I utvärderingen föreslås ett antal åtgärder, bland annat:  

  • Ge alla medarbetare inom äldreomsorgen utbildning om våld i nära relationer.
  • Ge större uppmärksamhet åt kända riskfaktorer för våld i nära relationer: kön (kvinna), hög ålder, stort beroende, sjukdom och funktionsnedsättning.
  • Skapa kommunala handlingsplaner för att hjälpa utsatta.
  • Ge äldre våldsutsatta kvinnor psykosocialt stöd.  

– Äldre våldsutsatta är en grupp som sällan själv söker hjälp och som på grund av till exempel funktionshinder kan ha svårt att kommunicera kring problemet. Ansvaret att upptäcka och åtgärda problemen faller därför tungt på äldreomsorgen, säger Birgitta Vigil  

Utvärderingen är gjort av stiftelsen Äldrecentrum på uppdrag av Länsstyrelsen.  

>> Läs rapporten Det slutar inte vid 65. En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor