Länsstyrelsen tillstyrker arbetsplanen för Förbifart Stockholm

Länsstyrelsen beslutade i dag att tillstyrka arbetsplanen för ”E4 Förbifart Stockholm”.

– En av knäckfrågorna är hur man ska lyckas skapa tillräckligt god luftkvalitet i den långa tunneln, säger Claes Halling, planchef på Länsstyrelsen.

E4 Förbifart Stockholm är ett världsunikt infrastrukturprojekt. Länsstyrelsen har nu granskat arbetsplanen och överlämnar sitt yttrande till Trafikverket som ska fatta beslut om hur arbetet ska gå vidare.  

I sitt yttrande tillstyrker Länsstyrelsen arbetsplanen. En avgörande fråga för hela projektet är hur tillräckligt god luftkvalitet ska kunna uppnås i tunneln. Såväl avgaser som partiklar från dubbdäck medför problem som ännu inte fått en optimal lösning.  

– Det behöver göras ett antal studier av föroreningar i luften i och utanför bilarna samt hur detta kommer att påverka människors hälsa, säger Claes Halling.  

Förbifartens tänkta dragning.

Länsstyrelsens yttrande handlar också om trafikanternas säkerhet i tunneln, som delvis hänger på hur konstruktörerna skapar utrymningsvägar, omdirigering av trafik, signalsystem etc. Länsstyrelsen förutsätter att Trafikverket arbetar vidare med ett trafikstyrningssystem som säkerställer att köer snabbt kan avvecklas, något som är viktigt både ur säkerhets- och luftföroreningsperspektiv.  

– Tunneln ska bli över 18 kilometer lång och väntas bli mycket hårt trafikerad. Därmed finns det ingen relevant infrastruktursatsning i världen som det går att jämföra med. Detta är en stor utmaning, säger Claes Halling.

Länsstyrelsens yttrande innehåller också en rad villkor, bland annat:  

  • Kontrollprogram för buller ska genomföras.
  • Bullerkällor över vissa nivåer ska avskärmas eller byggas in där detta är möjligt.
  • Jordbruk och djurhållning på Lovön ska störas så lite som möjligt under bygg- och driftskede.
  • Träd och vegetation som döljer de tillfälliga hamnarna och andra anläggningar ska sparas under projekttiden.
  • En återställningsplan ska upprättas för de områden som bara får tillfälliga nyttjanderätter under byggtiden.  

Länsstyrelsens yttrande kommer nu att ligga till grund för Trafikverkets fastställelse av vägarbetsplan för E4 Förbifart Stockholm. Trafikverkets beslut kan sedan överklagas till regeringen.  

>> Läs Länsstyrelsens yttrande om arbetsplanen för E4 Förbifart Stockholm.

>> Läs bilagan med förklaringar och fördjupningar.

>> Läs mer om arbetet med E4 Förbifart Stockholm på Trafikverkets webbplats.