Länsstyrelsen avslutar Nobelärende

Länsstyrelsen har fattat beslut om att avskriva ärendet om Nobels fredspris från vidare handläggning.

– Vi har inte funnit att stiftelsens styrelse undandrar sig det ansvar som lagen kräver, säger Mikael Wiman, stiftelseexpert på Länsstyrelsen.

Det har under längre tid förts en diskussion om huruvida Nobels fredspris delas ut enligt de regler som Alfred Nobel angav i sitt testamente. Länsstyrelsen skrev för en tid sedan ett brev till styrelsen för Nobelstiftelsen med en förfrågan om ett yttrande med anledning av dessa diskussioner.  

– Länsstyrelsen har till uppgift att bedriva tillsyn mot stiftelser och vi ville veta hur styrelsen arbetade för att säkerställa att stiftelsens verksamhet ligger i linje med vad Alfred Nobel ville, säger Mikael Wiman, länsassessor på avdelningen för rättsliga frågor.  

Vad kom ni fram till?  

– Att styrelsen har förstått vidden av sitt ansvar och vad reglerna i stiftelselagen kräver. En styrelse är alltid ansvarig för att stiftelsens verksamhet sker på det sätt som stiftaren beslutade, det vill säga att ändamålen med stiftelsen uppfylls på bästa sätt.  

Nobelstiftelsens upplägg är inte helt okomplicerat. Alfred Nobel skrev i sitt testamente att prisen ska gå till ”dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta” samt att pristagarna skulle utses av olika kommittéer. Just fredspriset skulle beslutas av en kommitté utsedd av norska Stortinget och gå till den ”som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.  

– Då uppstår en intressant situation om prisen delas ut på det sätt som Nobel ville, men till personer som han inte avsåg med sin formulering – vilket diskussionen har handlat om.  

Har Länsstyrelsen tagit ställning till om det är rätt personer som fått priset?  

– Nej, vi har inte tittat på den delen. Den svenska lagen innebär att det är styrelsen, inte kommittéerna, som har det yttersta ansvaret för att verksamheten sker på det sätt som Nobel ville. Vi har försäkrat oss om att styrelsen arbetar på det sättet, och att den är beredd att vidta åtgärder om kommittéerna bryter mot stiftelsens ändamål. Vi har inte funnit några tecken på att styrelsen undandrar sig det ansvar som lagen kräver.  

Vad kan Nobelstiftelsens styrelse göra om den anser att kommittéerna ger prisen till fel personer?  

– Det finns i stiftelselagen inga regler för hur den situationen ska lösas. I praktiken finns en lång rad åtgärder som styrelsen kan vidta.  

>>Läs Länsstyrelsens beslut.  

>>Läs mer om Länsstyrelsens arbete med stiftelsegranskning.