Länsstyrelsen avslår överklaganden av nya Slussen

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om att avslå samtliga överklaganden av nya Slussen i Stockholm.

– Enligt vår bedömning kommer ingen av dem som överklagat kommunens beslut att drabbas negativt i så stor omfattning att det utifrån plan- och bygglagen motiverar att detaljplanen upphävs, säger länsassessor Carina Johansson.

Den 12 december förra året antog kommunfullmäktige i Stockholms stad en detaljplan för ombyggnad av Slussen.  

Planen överklagades till Länsstyrelsen av 205 personer. Av dessa är 45 ”berörda” av frågan i lagens mening – och har därmed rätt att överklaga.  

– Bara den som bor i det aktuella området, eller har någon slags verksamhet där, har rätt att överklaga. Det räcker inte med att vistas i området, säger Carina Johansson som tillsammans med en kollega handlagt frågan på Länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor.  

Handläggningen har gått ut på att – utifrån de argument som framförs i överklagandena – utreda två saker:     

  1. Har kommunen gjort några formella fel i planprocessen?
  2. Kommer de som överklagat ”ha olägenhet eller lida skada” av den planerade ombyggnaden?    

– Vi har i vår granskning inte hittat några formella fel som gör att detaljplanen ska upphävas. Och enligt vår bedömning kommer ingen av dem som överklagat kommunens beslut att drabbas negativt i så stor omfattning att det utifrån plan- och bygglagen motiverar att detaljplanen upphävs, säger Carina Johansson.  

Länsstyrelsens avgörande kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.  

>>Läs Länsstyrelsens beslut.

Från förslaget.