Ja till förslag om utökade sekretessmöjligheter

Länsstyrelsen är positiv till förslaget om utökade sekretessmöjligheter för att skydda vissa djur- och växtarter.

– I dag kan vi i värsta fall tvingas lämna ut uppgifter som vi vet leder till att känsliga arter störs, säger Mats Gothnier på enheten för naturvård.
Havsörn

Miljödepartementet har i en promemoria föreslagit att offentlighets- och sekretesslagen ändras. Förslaget går ut på att möjligheten att hemligstämpla handlingar som rör hotade djur- och växtarter ska stärkas.

Länsstyrelsen, som bland annat arbetar med hotade djur och växter, är i sitt remissvar positiv till de föreslagna ändringarna.  

– Med den nuvarande lagtexten är det bara uppgifter om ”utrotningshotade” arter som kan skyddas. Men ordet utrotningshotad har inte längre någon tydlig juridisk betydelse vilket till exempel har lett till att myndigheterna tvingats lämna ut uppgifter om häckningsplatser för störningskänsliga rovfåglar, säger Mats Gothnier.  

Istället för ordet ”utrotningshotad” har det nya förslaget formuleringen ”Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten ... motverkas om uppgiften röjs”.  

– Arter som till exempel havsörn eller berguv kan inte längre betecknas som ”utrotningshotade”. Men det finns ändå situationer där det vore olyckligt om uppgifter om bland annat häckningsplatser spreds, säger Mats Gothnier.  

– För det mesta är det bara bra om information om hotade arter kommuniceras helt öppet. Men i vissa fall kan hemligstämpeln vara det som räddar en art som nyss återhämtat sig från att ånyo hamna på röda listan, säger Mats Gothnier.  

Havsörn

– En lagändring skulle också innebära att enskilda människor och ideella organisationer i större utsträckning törs rapportera om förekomst av hotade arter. I dag vet vi att man ibland avstår av oro för att uppgifterna kanske måste lämnas ut och sedan kan missbrukas, säger Mats Gothnier.  

Bakgrunden till att uppgifter om hotade djur- och växtarter över huvud taget kan sekretessbeläggas är den våg av äggplundring, tagande av rovfågelungar och illegal jakt efter rovdjur som Sverige upplevde under 70-talet och som då beskrevs som ett reellt hot mot vissa arter.  

Varför har Länsstyrelsen och andra myndigheter information som kan hota djurarter om den läcker ut?  

– Eftersom vi är med i EU är vi skyldiga att följa art- och habitatsdirektivet som innebär att vi ska skydda vilda djur och växter samt bevara den biologiska mångfalden. Men för att lyckas med det måste vi ha information till exempel om vilka arter som är hotade, var de finns och hur de utvecklas över tid.

>>Läs förslaget till lagändring.  

>>Läs Länsstyrelsens remissvar.