Internationella flyktingdagen

Onsdag 20 juni är det FN:s internationella flyktingdag.

Då uppmärksammas det faktum att 43 miljoner människor är på flykt – och i stort behov av skydd. Varje minut tvingas 8 personer på flykt.

Länsstyrelsen arbetar för att de cirka två tusen flyktingar som kommer till Stockholmsregionen ska få ett så bra och respektfullt mottagande som möjligt.

Till Sverige kommer det varje år runt 30 000 människor på flykt undan konflikter och förföljelse, och ungefär två tusen av dessa flyktingar bosätter sig i Stockholms län.  

– Åttio procent av världens 43 miljoner flyktingar befinner sig i läger eller annat boende i utvecklingsländerna, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för kompetens, arbetsmarknad och flyktingmottagande. I världens största flyktingläger, Dadaab i Kenya, bor ca en halv miljon människor under fruktansvärda förhållanden.  

År 2001 beslutade FN att den 20 juni skulle utses till internationella flyktingdagen. Den dagen manifesterar att det är en mänsklig rättighet att söka – och få – skydd.  

Under förra året tog kommunerna i Stockholms län emot sammanlagt cirka 2 100 flyktingar. Flyktingarna kom framförallt från Irak (cirka 700), Afghanistan (cirka 340), Eritrea (cirka 260), Somalia (cirka 250) och Iran (cirka 170). Det är ungefär lika många män och kvinnor som tas emot i vårt län.    

Prognoser och framtid

Oroligheterna i Syrien kan få stora effekter på flyktingströmmarna och redan nu kan man se ett ökat antal syrier som söker asyl i Sverige. Situationen i Afghanistan och Somalia är fortfarande väldigt svår, vilket innebär att flera flyktingar förväntas komma till Sverige från dessa länder.  

Flyktingmottagandet förväntas öka både vad gäller ensamkommande barn och övriga flyktingar. Dessutom beräknas ett stort antal anhöriga framförallt från Somalia komma till Sverige under de närmaste åren. Migrationsverkets senaste prognos är att ca 34 000 flyktingar söker sig hit i år, varav 3 100 är ensamkommande barn. Vanligtvis beviljas ungefär 30 procent av dem som söker om asyl ett permanent uppehållstillstånd  

Sammantaget innebär detta att kapaciteten kring flyktingmottagandet behöver öka såväl i Stockholms län som i övriga landet.  

- Eftersom Stockholms län har landets bästa arbetsmarknad bör regionen ta emot uppemot 20 procent av dom nyanlända, säger Birgitta Hart Carpenter, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för kompetens, arbetsmarknad och flyktingmottagande.      

Ensamkommande flyktingbarn  

Sverige är det land som under de senaste två åren har tagit emot flest ensamkommande barn, följt av Storbritannien och Belgien.  

Under förra året tog Stockholms län emot 325 ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd, vilket utgör 14 procent av landets totala mottagande. I förhållande till länets storlek har andelen mottagna barn minskat de senaste åren, egentligen borde Stockholms län ta emot 20 procent av barnen.  

Länsstyrelsen arbetar för att alla kommuner ska ha en god beredskap att ta emot både asylsökande barn och barn som har beviljats uppehållstillstånd. Länet har under de senaste två åren byggt ut sin kapacitet för att ta emot ensamkommande barn.    

Länsstyrelsens uppdrag inom flyktingmottagandet  

Länsstyrelsen ska bland annat:

  • Förhandla med kommunerna om mottagande av nyanlända och ensamkommande barn
  • Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
  • Främja regional samverkan mellan myndigheter och andra aktörer
  • Stödja kommunerna i utvecklingen av svenska för invandrare och samhällsorientering
  • Fördela utvecklingsmedel till kommunerna för att öka kapacitet och kvalitet i mottagandet

 Faktaruta

43 miljoner människor är på flykt runt om i världen, och i stort behov av skydd.  

80 procent av världens flyktingar befinner sig i utvecklingsländer.  

40 procent av världens flyktingar är barn.  

En asylsökande är en person som har ansökt om skydd i ett annat land än sitt hemland. Han eller hon har ännu inte fått ett slutgiltigt svar på sin ansökan.  

En nyanländ är en person som har kommit till Sverige som asylsökande och fått ett permanent uppehållstillstånd under de senaste två åren.  

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. (1 § Lag 1994:137 om mottagande av asylsökande med flera).