Insatserna för god vattenkvalitet måste öka

Det återstår mycket arbete för att nå god vattenkvalitet i Sverige.

Det konstaterar de fem regionala vattenmyndigheterna när 2011 års åtgärdsarbete sammanställts.

– Ett av Stockholmsregionens bekymmer är den kraftiga övergödningen, säger Anna Åhr Evertson på Länsstyrelsen enhet för miljöanalys.

För åtta år sedan infördes EU:s vattendirektiv i Svensk lagstiftning. Det innebär att Sverige har förbundit sig att arbeta för att sjöar, åar, grundvatten och kustvatten får en god vattenkvalitet.  

Nu har Vattenmyndigheterna sammanställt de årliga regionala redovisningarna av åtgärdsarbetet för en bättre vattenkvalitet. Slutsatsen är att mycket arbete återstår för att Sverige ska nå god vattenkvalitet.  

Myndigheterna ser dock en positiv utveckling av arbetet, till exempel har samarbetet över organisationsgränser ökat och att åtgärdsarbetet sker nu oftare med ett helhetsperspektiv.    

– I Stockholms län har vi arbetat med åtgärder inriktat på vissa avrinningsområden som har stora problem med övergödning, till exempel genom rådgivning till lantbrukare, säger Anna Åhr Evertson som arbetar med vattenkvalitetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län.  

– Vi har i det arbetet prioriterat samarbete med kommunerna för att få till stånd konkreta åtgärder såsom inrättande av vattenskyddsområden och förbättrad hantering av dagvatten.  

Länsstyrelsen arbetar nu med att utveckla underlag till nästkommande åtgärdsprogram för åren 2015–2021. I och med det kartläggs miljöproblem kopplade till vattenmiljöerna.  

– Ett allt mer uppmärksammat problem är spridning och påverkan av miljögifter i vattenmiljöerna. Därför utökar vi i år miljöövervakningen av miljögifter, för att få en bild av hur stort problemet är samt för att kunna ge förslag på åtgärder, säger Anna Åhr Evertson.  

– Ett annat uppmärksammat problem är hästgårdars bidrag till övergödningen. Genom samarbete med LRF samt kommunerna och lokala organisationer kan informationskampanjer och riktad rådgivning genomföras för att minska belastningen från just hästgårdar, säger Anna Åhr Evertson.  

 

>>Läs mer om Vattenmyndigheternas rapportering om vattenkvalitetsarbetet.

Bakgrund

År 2004 infördes vattendirektivet i Svensk lagstiftning och samtidigt delades Sverige in i fem vattendistrikt med en ansvarig länsstyrelse per distrikt.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram beslutades i december 2009. Kommuner och myndigheter har fått ansvar för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden.

Vattenmyndigheterna följer upp åtgärdsprogrammet årligen och det ger dem möjlighet att bedöma om åtgärdsarbetet påbörjats och i vilken omfattning.