Ny analys: Så påverkar klimatförändringarna Stockholms län

Länsstyrelsens klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms län är nu klar.

Varmt, blött och extremt väder är vad vi har att vänta oss – med ökad risk för översvämningar, värmeböljor och sjukdomar.

– Vi måste börja anpassa samhällsutvecklingen redan i dag för att minska risker och undvika onödiga konsekvenser och kostnader säger Christina Frost vid Länsstyrelsens avdelning för samhällsskydd och beredskap.

För två år sedan gav regeringen Länsstyrelsen i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Det har bland annat resulterat i den klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms län som nu presenteras: Stockholm – varmare, blötare.  

– Eftersom Stockholmsregionen växer snabbt är det mycket viktigt att vi redan i dag tar hänsyn till de förändrade förutsättningar som väntar runt hörnet. Vår förhoppning är att analysen ska kunna ligga till grund för kommuners och andra aktörers vidareutveckling av arbetet med anpassning till ett förändrat klimat, säger Lovisa Lagerblad, en av rapportens författare.  

Analysen gäller klimatförändringar fram till år 2100. Av den framgår bland annat att:

 • medeltemperaturen ökar med 4–6 grader.
 • medelnederbörden ökar med 10–30 procent (ännu mer under vintern).
 • växtsäsongen ökar med 100–140 dagar.
 • extrem nederbörd blir vanligare.
 • antalet snödagar minskar med 65–100 dagar.
 • flöden i vattendrag ökar kraftigt under vintern men minskar under sommaren.
 • havsnivån höjs globalt med upp till en meter till år 2100. Stigningen väntas därefter fortsätta.  

Konsekvenserna väntas bland annat bli:

 • fler värmeböljor.
 • gynnsammare klimat för myggor, fästingar, bakterier och mögeltillväxt.
 • lokala översvämningsproblem kopplade till skyfall och extrem nederbörd.
 • översvämningar kopplade till höjda havsnivåer.
 • ökad risk för skred och erosion vilket påverkar bebyggelse och infrastruktur.
 • risk för sämre vattenkvalitet.
 • förlängd pollensäsong.  

– Länets kommuner har ett stort ansvar för att anpassa samhället till de nya förutsättningarna. Vi uppmanar dem verkligen att påbörja och vidareutveckla planeringen för det arbetet, säger Christina Frost.  

– Stockholms län har goda möjligheter att anpassas till det förändrade klimatet och gör vi det på ett bra sätt kan det till och med innebära fördelar, säger Christina Frost.  

 

>>Läs eller ladda ner rapporten Stockholm – varmare, blötare. Klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms län.  

>>Läs mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning.