Ny förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län

Vildsvinen var länge utrotade i Sverige men spred sig snabbt efter återetableringen på 1970-talet.

I dag är de så många att de orsakar stora skador på jordbruket. Dessutom sker ett stort antal vildsvinsrelaterade trafikolyckor varje år.

För att ge markägare, lantbrukare, jägare, allmänhet och intresseorganisationer vägledning har Länsstyrelsen tagit fram en plan för vildsvinsförvaltningen i Stockholms län.
Vildsvin

Att marken plötsligt ser ut som om en jordfräs löpt amok är ett tydligt tecken på att det finns vildsvin i området. De skador på jordbruk, tomter och vissa idrottsanläggningar som vildsvinen orsakar i sin jakt på föda är omfattande.  

Men vildsvinen innebär inte bara problem, som en naturlig del av den svenska faunan utgör de också en positiv resurs i form av jaktupplevelser, arbetstillfällen och ett högkvalitativt viltkött som borde göras tillgängligt för fler konsumenter.  

För öka förutsättningar för en livskraftig, frisk och kontrollerad vildsvinsstam anpassad till regionala och lokala förutsättningar har Länsstyrelsen formulerat en förvaltningsplan för Stockholms län.

– Syftet med förvaltningsplanen är att ge markägare, lantbrukare, jägare, allmänhet och intresseorganisationer vägledning för förvaltningen av stammen så att skador och trafikolyckor kan undvikas. Det innebär till exempel att förekomst av vildsvin i tätorter och stadsmiljöer bör minimeras, säger Camilla Frisch, länsassessor vid Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Det främsta verktyget som i dag finns för att kontrollera vildsvinsstammen är jakt. För att kunna begränsa stammens utbredning bör jakten inriktas på en avskjutning av årsgrisar och kultingar samt i viss utsträckning produktiva hondjur.  

– Man bör dock inte skjuta den äldre sugga som leder flocken. Genom att hon synkroniserar brunsten hos övriga djur och lär dem ett funktionellt socialt beteende har hon stor betydelse för flockens struktur. Om ledarsuggan skjuts kan konsekvensen bli en okontrollerad flock och ökad produktion, säger Camilla Frisch.  

Det är många som utfodrar vildsvinen. Ska man göra det?  

– Ja, för att locka bort djuren från grödor på åkrarna och trafikerade vägar kan man ordna med utfodring. Foder kan också användas som åtel vid jakt. Men att utfodra vildsvinen för att öka överlevnaden eller kullarnas storlek är direkt olämpligt.  

>>Läs förvaltningsplanen.  

Fakta vildsvin

  • De första vildsvinen vandrade in i Sverige för cirka 8500 år sedan, då klimatet blev varmare.
  • Vid slutet av 1600-talet var vildsvinen utrotade i Sverige, bland annat på grund av jakt.
  • Fram till mitten av 1900-talet skedde flera mindre utsläpp och rymningar från hägn av vildsvin. Protester från bönder gjorde att dessa djur snabbt utrotades.
  • Vid mitten av 1970-talet rymde vildsvin från hägn i Sörmland, vilket ledde till flera fasta etableringar.
  • Med undantag för Stockholms län förklarades vildsvinen som oönskade i ett riksdagsbeslut från 1980.
  • 1987 beslutade riksdagen att vildsvinen åter var en del av den svenska faunan.
  • Vildsvin är i dag spridda över hela Stockholms län.
  • Avskjutningen i Stockholms län ligger på omkring 4000 vildsvin om året.
  • 2009 var antalet vildsvinsrelaterade trafikolyckor som flest: cirka 200 stycken. Sedan dess har det årliga antalet olyckor sjunkit något.