Nio av tio stockholmare nöjda med sina liv

Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever. Nio av tio trivs både med sitt arbete och med sitt boende. Dessutom ser de ljust på den egna ekonomin, är miljömedvetna och positiva till mångkultur.

Det visar den medborgarundersökning som Länsstyrelsen i Stockholms län nu presenterar.
 
– Vi ser att livet är gott för de flesta men att det finns mycket som kan göras för att Stockholms län ska utvecklas ännu mer, säger Katarina Kämpe, tillförordnad landshövding.
Rålambshovsbadet en solig sommardag

Medborgarnas attityder 2011 är en enkätundersökning av invånarna i Stockholms läns uppfattning i en rad olika frågeställningar som berör deras vardag.  

Undersökningen visar bland annat att:  

  • 92 procent är mycket eller ganska nöjda med det liv de lever, medan drygt en procent inte alls är nöjda. Det är en klart större andel kvinnor än män som är mycket nöjda med det liv de lever, medan männen är överrepresenterade bland dem som inte alls är nöjda.  
  • nio av tio länsbor trivs på sitt arbete och med sina arbetsuppgifter, trots att hela 15 procent upplever att de blivit diskriminerade på arbetet eller arbetsplatsen och mer än var fjärde upplever att deras jobb inte motsvarar deras utbildning.  
  • 85 procent anser att tillgängligheten i kollektivtrafiken är mycket eller ganska bra medan varannan upplever buller, luftföroreningar och trafiksituationen i stort som ett bekymmer.  
  • var femte har avstått från en aktivitet det senaste året av oro för att utsättas för brott.  
  • åtta procent tycker att det är ganska eller mycket dåligt med kameraövervakning av offentliga platser.  
  • nästan fyra av tio anser att det i stor utsträckning går att lita på människor i allmänhet.  
  • 20 procent upplever sig trångbodda.

– Undersökningen bekräftar bilden av Stockholms län som en attraktiv plats att bo och arbeta på, vilket stöds av det faktum att befolkningen växer rekordsnabbt. Men det ställer också stora krav på att boende, arbetsmarknad och infrastruktur hinner utvecklas i samma takt – annars kommer de goda betygen från medborgarna inte att bestå, säger Katarina Kämpe.  

Undersökningen var ett uppdrag från Länsstyrelsen i Stockholms län till SCB och omfattar ett urval av 8 000 personer i åldern 18 till 85 år. Frågor i undersökningen rör bland annat arbetsmarknads-, bostads-, trafik-, miljö- och kulturfrågor.  

>> Läs mer om undersökningen i senaste utgåvan av nyhetsbrevet Nutid & framtid (där även en länk till själva undersökningen finns).