Mälarens befarade framtidsscenarier

Om ungefär hundra år beräknas havet att ligga på nästan samma nivå som Mälaren, för att därefter fortsätta att höjas. Då hotas dricksvattenförsörjningen för flera miljoner människor.

Länsstyrelsens förstudie visar på tre tänkbara sätt att hantera detta:

1. Mälaren görs till en havsvik.
2. Mälaren höjs, med stor risk för att bebyggelse och infrastruktur hamnar under vatten.
3. Vallar och barriärer byggs i Stockholms skärgård.

Dricksvattenförsörjningen och vattenkvaliteten är avgörande faktorer för samhällsutvecklingen, både i Sverige och internationellt. Frågan aktualiseras alltmer av de pågående klimatförändringarna med höjda havsvattennivåer som följd.  

Flera områden i Sverige och världen står inför stora problem. För området runt Mälaren är detta en stor utmaning då sjön i dag är dricksvattentäkt för över två miljoner människor. De stigande havsvattennivåerna gör att saltvatten hotar att rinna in i Mälaren någon gång runt år 2100, även efter att den planerade nya slussen har byggts i Stockholm.  

– I dag skiljer det cirka 70 centimeter i höjd mellan Mälaren och Saltsjön. Havet beräknas enligt nuvarande kunskap att stiga med upp till en meter de kommande hundra åren samtidigt som landhöjningen blir ungefär en halvmeter. Det innebär att skillnaden kommer att vara bara cirka 20 centimeter år 2100, säger Lovisa Lagerblad på avdelningen för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Två decimeter är en alldeles för liten marginal med tanke på de skiftande vattennivåer som alltid inträffar. I rapporten Mälaren om 100 år – en förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden mejslas det därför fram tre tänkbara scenarier för Mälarens framtid:  

1. ”Nollalternativet” där saltvatten får rinna in i Mälaren som så småningom förvandlas till en havsvik. Det innebär att befolkningen runt Mälaren måste hämta sitt dricksvatten någon annanstans, till exempel från Dalälven eller Vättern, med långa och sårbara vattentunnlar som följd. Alternativet innebär dessutom att bebyggelse som ligger i närheten av vattnet på sikt måste flyttas eller skyddas.  

2. Mälaren höjs i takt med havet. Detta hotar bland annat bostäder, industrier, vägar och järnvägar som riskerar att hamna under vatten. Preliminära beräkningar visar att invallning av bostäder kring Mälaren kommer att kosta hundratals miljoner kronor, att skydda infrastrukturen kommer att kosta minst lika mycket.  

3. Dämmande anläggningar i Stockholms skärgård. Skärgården är stor, men det är teoretiskt möjligt att bygga vallar och fördämningar på strategiska punkter för att skydda Mälaren från inträngning av saltvatten. Flera problem skulle dock uppstå, både miljömässiga och tekniska. Till exempel skulle allt vatten som i dag rinner ut från Mälaren behöva pumpas ut mekaniskt vid stängda fördämningar.  

– Det är alldeles tydligt att vi står inför enorma utmaningar och att utökad kunskap behövs. Vi måste redan nu inleda arbetet med att undersöka och planera förutsättningar för Mälarens framtid, och vi hoppas att denna förstudie ska vara början på ett sådant arbete, säger Hans Spets, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Förstudien är framtagen gemensamt av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.  

>> Läs eller ladda ner rapporten Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden här.