Ljusare för den unika småsvaltingen

Länsstyrelsens årliga inventering i Mälaren visar på svagt positiva resultat för den hotade småsvaltingen. Vattenväxten påträffades vid alla undersökta platser och endast i ett av de fyra inventeringsområdena såg situationen sämre ut än vid tidigare mätningar.
Småsvalting

– De inventerade småsvaltingbestånden visar på en återhämtning från förra årets låga noteringar. Men vi vet sedan tidigare att det är svårt att tyda årsvariationer i inventeringarna. Resultaten kan skilja mycket i hur många plantor som finns, var och hur tätt de växer och hur många blommande plantor vi finner. Ett orosmoment är utvecklingen mot utbredning på allt grundare vattendjup, säger Mats Gothnier, samordnare för arbetet med hotade arter vid Länsstyrelsen i Stockholm.  

Varför är småsvaltingen viktig?

–  I hela världen finns arten bara på några platser i Östersjön och i Mälaren. Den är både fridlyst och hotad vilket gör att vi vill arbeta för att bevara den. Småsvaltingen är också en viktig signalväxt när det gäller miljön i vattnet. Den trivs inte i förorenat vatten och när den minskar kan det vara ett tecken på att vi måste vidta åtgärder för att minska övergödningen. Mälaren är ju en viktig vattentäkt för Stockholm så det är en orsak till att vi följer miljön här extra noga, säger Mats Gothnier.  

Ett av syftena med årets inventering var att undersöka om det var lämpligt att flytta plantor, något som har misslyckats tidigare.  

Varför vill Länsstyrelsen flytta småsvalting från Munsö till Norra Björkfjärden?

– Småsvalting är en art som förlorat många växtplatser i Mälarområdet, det gäller inte minst i Uppsala län. Vi bedömer att det är mindre sårbart att ha flera utspridda lokaler i Mälaren. Därför ville vi nu göra ett flyttförsök. Eftersom beståndet vid Munsö vid insamlingen bestod av över 4 000 plantor, så bedömde vi att de skulle kunna klara en flyttning. Under sensommaren 2011 samlades totalt 235 plantor in väster om Munsö, dessa planterades sedan på botten cirka 1 mil längre norrut i ett naturreservat på Uppsala läns sida av Norra Björkfjäden. Småsvaltingen kommer att följas upp både på givar- och mottagarlokalen nästa år. Det ska bli väldigt spännande att se hur det går, säger Mats Gothnier.  

Årets inventeringar av småsvalting utfördes på fyra platser, dels utanför Ekerö samt på Löten på Munsön. Andra kända platser där småsvalting växer i Stockholms län är Asknäsviken, Gräsholmen, Herrmete, Slagstabadet, Södran och Fantholmen.  

Inventeringen av småsvalting ingår i Länsstyrelsens arbete med hotade arter i Stockholms län som har pågått sedan år 2006.

Totalt finns det för närvarande ett hundratal arter i Stockholms län som ingår i satsningen med Åtgärdsprogram för hotade arter.    

Läs mer

>> Rapporten Småsvalting i Mälaren 2011.

>> Om arbetet med hotade arter.