Läget i Stockholms län: Fem utmaningar vi måste klara

Det går bra för Stockholmsregionen, visar Länsstyrelsens nya rapport.
 
Men fem avgörande ”flaskhalsar” måste åtgärdas om regionens mycket starka utveckling ska kunna fortsätta.
 
– För att regionen ska kunna fortsätta utvecklas lika positivt de närmaste åren kommer det att krävas satsningar av många olika aktörer, säger Katarina Kämpe, tillförordnad landshövding i Stockholms län.

Rapporten Stockholm – full fart framåt överlämnades till regeringen i går.  

Rapporten är den första i en serie årliga skrifter om de frågor som Länsstyrelsen vill göra regeringen extra uppmärksam på när det gäller utvecklingen i Stockholms län.  

Stockholm – full fart framåt visar att det går bra för huvudstadsregionen. Men den sätter också fingret på en rad utmaningar som regionen måste klara av om Stockholms län ska fortsätta att fungera som hela Sveriges tillväxtmotor.   ­

– Stockholm presterar mycket väl på de internationella rankinglistor som mäter innovation och konkurrenskraft och kan med fog beskrivas som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Men för att behålla den positionen behöver vi jobba vidare med flera frågor, säger Katarina Kämpe.  

Dessa frågor är:  

1. Bostäder. Bostadsbyggandet behöver fördubblas i länet. Större hänsyn måste tas till sambandet mellan bostadsbyggande och infrastruktursatsningar som en förutsättning för ett dynamiskt näringsliv och en välfungerande arbetsmarknad. Flexibla lösningar för ett ökat utbud av studentboenden och en översyn av områden för riksintressen och dess påverkan på bostadsbyggandet är också mycket angelägna frågor. 

2. Infrastruktur. Fram till år 2021 görs infrastruktursatsningar på nära 100 miljarder kronor i regionen. Trots det kommer vi att ha fler flaskhalsar i trafiksystemen år 2030 än i dag, bland annat genom den snabba befolkningsökningen. Betydande investeringar är nödvändiga även efter 2021.  

3. Klimat och energi. Snabb befolkningsökning i kombination med stark tillväxt ställer stora krav på ökade insatser för att målen om begränsade klimatpåverkande utsläpp ska nås.  

4. Innovationskraft. Regionens starka innovationsförmåga och ledande roll när det gäller life science och informations- och kommunikationsteknik behöver understödjas. Insatser behövs bland annat för att fullfölja SciLifeLab-satsningen.  

5. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning. För att kunna konkurrera med andra ledande regioner i världen måste regionen kunna erbjuda kompetens av högsta klass. I dag har vi kompetensbrist inom flera områden, bland annat IT. Denna trend måste brytas och grupper vars kompetens just nu inte tillvaratas behöver ges större möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.  

– Allt detta måste vi arbeta med nu för att Stockholmsregionen, och därmed hela Sverige, ska kunna behålla sin tätposition inom en rad områden, säger Katarina Kämpe.  

– Vi vet från andra undersökningar att invånarna i länet trivs med sin tillvaro. Men det är en trivsel som inte kommer av sig självt och den positiva regionala utvecklingen förutsätter att vi lyckas stimulera till fungerande bostadsmarknad, infrastruktur och kompetensförsörjning, säger Katarina Kämpe.  

>> Läs hela Stockholm – full fart framåt.