Här finns länets mest förorenade områden

Det populära rekreationsområdet Vinterviken har i år förts upp på listan över länets tio högst prioriterade förorenade platser.

Förutom fortsatt inventering och riskklassning planerar Länsstyrelsen nu tre huvudstudier av förorenade områden nästa år varav en vid Vinterviken.

Sedan 1997 inventerar länsstyrelserna branschvis landets förorenade områden på uppdrag av Naturvårdsverket. Målet är att samtliga förorenade områden ska vara inventerade och riskklassade 2013.  

Inventeringarna utgör ett underlag för fortsatt arbete med förorenade områden och är en del i arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För att nå målet och minska riskerna med förorenade områden behöver takten med arbetet öka.  

– Vi ser nu att kommunerna börjar arbeta mer aktivt med frågan vilket är positivt. Flera kommuner har börjat ta fram strategier och handlingsplaner för arbetet med förorenade områden, säger Birgitta Swahn, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen.  

Stockholms län skiljer sig från övriga landet på grund av det stora antalet förorenade områden. I dagsläget finns kännedom om mer än 8 500 områden i länet som är eller kan vara förorenade. Av dessa har cirka 350 inventerats.

Samtliga branscher inom den högsta riskklassen har inventerats. För närvarande pågår inventering av verkstads- och ytbehandlingsindustrier, tjärtillverkning, tvättmedelsindustrier, övrig organisk industri, plantskolor, bekämpningsmedelslager och grafisk industri.  

Enligt miljöbalken ska den som förorenat stå för saneringen av förorenade områden. Många föroreningar orsakades för länge sedan. För prioriterade områden där ansvarig saknas kan kommuner söka bidrag hos Länsstyrelsen. 

Inför 2012 ansöker Länsstyrelsen om medel hos Naturvårdsverket för arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Förutom pengar till fortsatt inventering och tillsynsinsatser söker Länsstyrelsen medel till tre huvudstudier för objekt inom den högsta riskkategorin.  

En av dem gäller Vinterviken, ett populärt rekreationsområde i Stockholms kommun, som i årets rapport förts upp på listan över länets tio mest prioriterade förorenade platser. Studien ska granska hur området ska saneras från utsläppen efter Alfreds Nobels sprängämnestillverkning på platsen under 1800- och 1900-talet.  

– Provtagningar har bland annat visat på förekomst av för höga halter av bly och arsenik i Vintervikens ytliga jordlager. Ingen akut risk föreligger men man ska till exempel helst inte få jord i munnen eller bada på vissa platser i området. Vi vill också undvika att ämnena på sikt lakas ur jorden och hamnar i Mälarens vatten, säger Birgitta Swahn.      

De 10 högst prioriterade förorenade områdena

  1. Nynäs Refining AB, Nynäshamn (oljeraffinaderi)
  2. Gasverkstomten, Stockholm (gasverk)
  3. Beckholmen, Stockholm (varv och kemisk industri)
  4. Hallsta pappersbruk, Norrtälje (massa- och pappersindustri)
  5. Igelstatomten, Södertälje (träimpregnering)
  6. Kagghamra/Sjöbergs varv, Botkyrka (varv och träimpregnering)
  7. Kvarnholmen/Gäddviken, Nacka (kemisk industri, oljedepå)
  8. Södertälje kanal, Södertälje (bekämpningsmedel, läkemedelsindustri)
  9. Vinterviken, Stockholm (tillverkning av sprängmedel, krut)
  10. Herräng, Norrtälje (järn-, stål- & manufakturindustri)  

Läs rapporten ”Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012–2014 i Stockholms län”