Fler platser för ensamkommande flyktingbarn

Det finns för få platser för ensamkommande flyktingbarn i Sverige.

Nu förhandlar Länsstyrelsen med kommunerna om att ytterligare utöka antalet platser i Stockholms län.

– Vi siktar på två hundra nya platser, säger Vladimir Guala på Länsstyrelsens avdelning för tillväxt.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat i Sverige och under 2011 kommer de att vara ungefär 2 500.  

Majoriteten är pojkar i 15–17-årsåldern, framför allt från Afghanistan och Somalia. Många har traumatiska upplevelser bakom sig, en stor andel vittnar också om att flykten till Sverige varit påfrestande och tagit lång tid.  

– Det är ofta avgörande för barnens framtida utveckling att de verkligen får ett bra mottagande och en professionell hjälp när de anländer till Sverige, säger Vladimir Guala.  

Ökningen av antalet ensamkommande barn har dock lett till brist på boenden i Sverige. Bristen gäller både asylboenden och så kallade PUT-boenden:  

1. Asylboende. När barnen kommer till Sverige ska de slussas från ankomstkommunen (som är den kommun där de första gången ger sig tillkänna för svenska myndigheter) till ett asylboende i väntan på utredning och beslut om uppehållstillstånd. De flesta asylsökande ensamkommande barnen i Sverige anländer till Skåne via Danmark eller till Sigtuna via Arlanda. En stor grupp kommer också till Solna och Stockholm. På grund av att de ensamkommande barnen har blivit fler har det blivit brist på asylboenden i landet och många barn ”fastnar” i ankomstkommunen vilket har lett till ett orimligt hårt tryck på dessa kommuners socialförvaltningar.  

2. PUT-boende. När barnen har fått beslut om permanent uppehållstillstånd flyttar de till ett mer permanent boende (så kallat PUT-boende). Men i takt med att Migrationsverket har lyckats korta sina handläggningstider har genomströmningen i asylboendena ökat. Det har i sin tur gjort att beståndet av PUT-boenden nu är underdimensionerat i många kommuner.  

Inför 2011 fick länsstyrelserna ett utvidgat uppdrag av regeringen att under Migrationsverkets ledning förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om att skapa fler platser för de ensamkommande barnen.  

För Stockholms del har Länsstyrelsen i år förhandlat med länets kommuner och hittills har det lett till 90 nya PUT-platser.

Enligt beräkningarna kommer Stockholms län att ta emot 600–700 asylsökande ensamkommande barn under 2011. För att skapa kapacitet och beredskap bedöms behovet ligga på 200 nya platser för PUT-boende i länet, och arbetet med att skapa dem pågår för fullt.  

– Vi möter stor förståelse för detta i kommunerna. Många av barnen finns ju redan i kommunerna eftersom de haft sin asylplats där, säger Vladimir Guala.  

Betyder det här att Stockholms län kommer ta emot fler ensamkommande barn?  

– Nej, de nya platserna innebär inte fler barn utan förenklar framför allt ersättningshanteringen för kommunerna. Däremot kan det göra så att de som redan är här kommer att få ett bättre mottagande och större möjligheter att etablera sig i det svenska samhället.  

Utökade inte kommunerna i Stockholms län antalet platser alldeles nyligen?  

– Jo, för snart två år sedan undertecknade Länsstyrelsen och länets 26 kommuner en gemensam avsiktsförklaring om att öka antalet platser. Dåvarande landshövdingen Per Unckel var mycket engagerad i frågan och drev på för att alla kommunerna skulle vara delaktiga i mottagandet. Då fick Stockholms län totalt 325 platser för ensamkommande barn, vilket  gjorde att Stockholms län intog en särställning i Sverige när det gäller ansvarstagande för dessa barn. En särställning som vi fortsätter att ha. Sedan avsiktsförklaringen skrevs samarbetar länets kommuner i ett projekt som har till mål att förbättra verksamheterna inom de tre områdena "socialtjänst och boende", "utbildning och hälsa" samt "överförmyndare och gode män".  

Vad händer nu?  

– Vi fortsätter att ta ansvar. Dels genom att fortsätta arbetet med att skapa fler platser i länets kommuner men också genom att föra en nationell diskussion om att fler kommuner ute i landet också behöver ta ett ökat ansvar. I dag faller en orimligt tung börda på kommuner som Malmö, Sigtuna, Solna och Stockholm.  

>>Läs mer om Länsstyrelsens arbete med ensamkommande flyktingbarn.

Graf över antalet ensamkommande asylsökande barn.