Länsstyrelsen söker efter jätteträd

Jakten på jätteträd går vidare. Nu letar vi efter bjässar i Tyresö, Huddinge och Stockholms innerstad. Målet är att inventera trettiofemtusen träd – för att rädda 400 arter hotade djur och växter.

– Varje art kan vara en avgörande länk i näringskedjan. Om den försvinner hotas genast andra längre upp i systemet, säger Miguel Jaramillo på Länsstyrelsen.
Miguel Jaramillo på Länsstyrelsen inventerar jätteträd.

Lite skämtsamt kan man kalla Miguel Jaramillo för professionell trädkramare. För det ser faktiskt ut så när han sträcker armar och måttband runt något av alla de jätteträd (minst en meter i diameter) han inventerar och sköter om.

– Jag förstår att det kan se roligt ut. Men arbetet är i högsta grad allvarligt och görs för att rädda en lång rad hotade arter, säger han.

Miguel Jaramillo arbetar på Länsstyrelsens naturvårdsenhet och är huvudansvarig för den stora inventering av "särskilt skyddsvärda träd" som pågår.

Just nu börjar arbetet i Tyresö, Huddinge och Stockholms innerstad.

– Det är framför allt tre sorters träd vi letar efter: jätteträd, mycket gamla träd och stora ihåliga träd, säger Miguel Jaramillo.

Dessa typer av träd är nämligen mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Någonstans mellan 400 och 600 olika arter av hotade djur och växter är helt beroende av dem (de bor där), och om träden försvinner skulle hela ekosystemet påverkas.

– Det är ett reellt hot, beståndet av jätteträd minskar sakta men säkert och några nya får vi inte fram i brådrasket. De jätteträd som finns kvar är ovärderliga, säger Miguel Jaramillo.

Ju äldre träden är desto artrikare blir de, och viktigast av alla är gamla ekar som har flest arter knutna till sig – framför allt skalbaggar. Aspar samt grova lindar och bokar har också stor betydelse för olika former av organismer.

– Men jag har märkt att när jag pratar om artrikedom och rödlistade insekter slutar människor att lyssna. Talar jag däremot om själva träden och hur länge de funnits på samma plats blir de flesta väldigt engagerade, säger Miguel Jaramillo.

En av de hotade arter som är helt beroende av de gamla jätteträden är läderbaggen som är skyddad inom hela EU. Läderbaggen lever i gamla ihåliga lövträd, oftast ekar. Upp till hälften av alla Europas läderbaggar tros finnas i Sverige vilket gör förekomsten av våra gamla ihåliga ekar till en av de viktigaste förutsättningarna för artens globala överlevnad. I Sverige finns det ytterligare ett hundratal rödlistade arter av skalbaggar som är helt beroende av ihåliga träd.

Professionelle trädkramaren Miguel Jaramillo: "Människor har en speciell relation till träd".

– Alla arter är en del av den biologiska cykeln och en viktig del i näringskedjan. Om en länk skulle försvinna hotas genast andra. Och jag frågar mig ofta vilken rätt vi människor har att bestämma att en art inte ska få möjlighet att överleva, säger Miguel Jaramillo.

Dessutom har Sverige förbundit sig att bevara ekosystemen och naturliga livsmiljöer för alla arter som finns här, och att bibehålla "livskraftiga populationer av arter i deras naturliga miljö" genom undertecknandet av FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD).

Träden finns ofta ute i kulturlandskapet (ängar, hagar, odlad mark), men en stor andel finns även i stadsmiljöer. Då handlar det om till exempel parker och kyrkogårdar. Alléer är andra platser där dessa träd kan finnas. Hotet mot de stora träden består framför allt i avverkning och brist på skötsel.

En av de viktigaste åtgärderna för att rädda träden är att ge dem utrymme.

– Ute i kulturlandskapet ser vi ofta att jätteträden trängs undan av annan vegetation. Då får vi helt enkelt avverka runt omkring trädet, säger Miguel Jaramillo.

Andra viktiga åtgärder är att beskära kronan så att den inte blir för tung, samt att ta bort grenar som riskerar att falla ner och skada någon.

– När vi pratar med en markägare om vilka enkla åtgärder som kan rädda det 600 år gamla trädet brukar de flesta vara intresserade. Människor har verkligen en speciell relation till gamla träd, säger Miguel Jaramillo.

Han hoppas att inventeringen, när den är klar, ska innehålla information om 35 000 särskilt skyddsvärda träd. Kvar att inventera är förutom Tyresö, Huddinge och Stockholms innerstad kommunerna Södertälje, Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Salem och Nykvarn.

Fakta:
Med särskilt skyddsvärda träd menas (levande eller döda):

  • jätteträd (grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd),
  • mycket gamla träd (gran, tall, ek och bok äldre än 200 år - övriga trädslag äldre än 140 år) samt
  • grova hålträd (träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i stammen).