Registrering

Alla stiftelser ska vara registrerade. Stiftelsen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att den bildades.

Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer ska dock inte registreras. Styrelsen eller förvaltaren är ansvarig för att anmäla stiftelsen för registrering. Om stiftelsen driver näring ska stiftelsen anmälas för registrering innan näringsverksamheten börjar utövas.  

När Länsstyrelsen har registrerat stiftelsen skickas ett beslut till stiftelsens angivna adress. Kopia av beslutet skickas till Skatteverket som tilldelar stiftelsen ett organisationsnummer. När registrering sker av en stiftelse skickas även registreringsbevis till de personer som registrerats i stiftelseregistret. 

Använd gärna Länsstyrelsens blankett för nyregistrering av stiftelser och insamlingsstiftelser. eller för pensions- och personalstiftelser.

Anmälan ska innehålla: (se nedan för ytterligare information om vissa stiftelsetyper)      

 • Stiftelsens namn, säte (län och kommun) och eventuellt organisationsnummer. (observera att om styrelsen eller förvaltaren under tid har ändrat stiftelsens namn ska protokoll där beslut om namnändringen bifogas)
 • Stiftelsens postadress och telefonnummer.
 • Uppgift om vem som är ordförande i stiftelsens styrelse (gäller ej om förvaltaren är en juridisk person).
 • Styrelseledamöternas namn, personnummer, postadress och telefonnummer alternativt förvaltarens namn/firma, postadress och telefonnummer.
 • Revisorns namn, personnummer och postadress.
 • Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska bolagets organisationsnummer och vem som är ansvarig revisor anges.
 • Uppgift om vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning).
 • Uppgift om stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet). 
 • Uppgift om räkenskapsår.  

Handlingar som ska bifogas: 

 • Kopia av stiftelseurkund/förordnande (till exempel testamente, gåvobrev eller protokoll) Observera att ett förordnade för en stiftelse bildad efter 1 januari 1996 alltid ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren/stiftarna.
 • Kopia av stadgar (bifoga ursprungliga stadgar samt, om stadgarna har ändrats, beslutsprotokoll alternativt Kammarkollegie- eller regeringsbeslut och reviderade stadgar). 
 • En undertecknad bekräftelse på att revisorn har åtagit sig uppdraget. 
 • Styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som tecknar stiftelsens firma.
 • Handling som visar stiftelsens tillgångar (till exempel sammanställning av stiftelsens räkenskaper eller senaste årsredovisningen). En nybildad stiftelse ska bifoga kontoutdrag eller motsvarande i stiftelsens namn.
 • För en styrelseledamot, suppleant, firmatecknare/företrädare som inte är folkbokförd i Sverige ska kopia av passhandling eller annan identitetshandling ges in.  

Särskilt om firmateckning:

Huvudregeln är att styrelsen eller förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Styrelsen eller förvaltaren får genom beslut bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma alternativt besluta att en person eller flera personer i förening får teckna stiftelsens firma. Sådana beslut ska protokollföras och bifogas registreringsanmälan. Personer som inte har full firmateckningsrätt ska enligt stiftelselagen inte registreras.  

Särskilt om insamlingsstiftelser:

 • Till anmälan ska bifogas en kopia av stiftarnas upprop och en beskrivning av när och på vilket sätt uppropet gjorts. Uppropet är ett offentliggörande av stiftelsebildningen. Uppropet kan vara offentligt så att det görs till exempel som en annons i dagspressen eller på en webbsida eller det kan vara mer avgränsat och rikta sig till en mindre krets. 
 • Nybildade insamlingsstiftelser behöver inte ge in handlingar om stiftelsens förmögenhet.  

Särskilt om näringsdrivande stiftelser:

Uppgift om firma under vilken näringsverksamheten ska bedrivas samt typ av näringsverksamhet ska anges i anmälan. Stiftelsen kan driva näring under sitt eget namn. Stiftelsen kan även driva näring under ett annat namn men då får ordet stiftelse eller en förkortning av ordet inte ingå i firmanamnet. Om näringsverksamheten bedrivs under ett annat namn än stiftelsens ska styrelseprotokoll med beslut om namnet inges.

Särskilt om pensions- och personalstiftelser

 • För pensions- och personalstiftelser ska det anmälas vem eller vilka ledamöter som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka ledamöter som företräder arbetstagarna.
 • Pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pension till huvuddelägare ska lämna förslag på person som Länsstyrelsen kan förordna som ordförande i styrelsen. Uppgift om namn, personnummer, adress, telefonnummer och en kortare yrkesbeskrivning ska bifogas anmälan.
 • En kopia av arbetsgivarens registreringsbevis ska bifogas. 
 • Uppgift om pensionsstiftelse är ett tjänstepensionsinstitut (TPI) det vill säga tryggar pension till fler än 100 personer.    

En anmälan om registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller, om stiftelsen har förvaltare, av en företrädare för förvaltaren.  

Anmälan skickas till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för tillstånd
Box 22067
104 22 STOCKHOLM