Upplösning av stiftelse

En vanlig stiftelse upphör i regel genom att den förbrukat alla sina tillgångar för sitt ändamål samt saknar skulder.

Många gånger är det bestämt i stiftelsens föreskrifter att endast avkastningen får användas till ändamålet, eller att kapitalet inte får förbrukas. Då kan inte stiftelsen upplösas genom att använda alla sina medel utan att dessa föreskrifter ändras eller upphävs. För det krävs i regel Kammarkollegiets tillstånd genom så kallad permutation. Permutation kan du läsa mer om på Kammarkollegiets webbplats.

En anledning till att ändra dessa föreskrifter kan vara att stiftelsens kapital genererar så lite avkastning att den inte räcker till för att tillgodose stiftelsens ändamål på ett bra sätt. Det kan till och med vara en skyldighet för stiftelsens styrelse eller förvaltare att vidta dessa åtgärder för att kunna tillgodose ändamålet. Det är en del av styrelsens eller förvaltarens plikt att vårda stiftelsens egendom till förmån för ändamålet. Då får inte en för stor del av stiftelsens tillgängliga medel gå åt till förvaltningskostnader i jämförelse med vad som kan användas för ändamålet.    

I vissa fall kan äldre stiftelser med litet kapital få tillstånd till upplösning av Länsstyrelsen utan att behöva ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.

Stiftelser med föreskrift om upplösning   

En del stiftelseförordnanden innehåller föreskrifter med instruktioner om hur en upplösning av stiftelsen ska gå till. Det kan till exempel vara föreskrivet att stiftelsens styrelse eller förvaltare får fatta beslut om att upplösa stiftelsen och vad som ska ske med stiftelsens tillgångar.

En sådan föreskrift är giltig om stiftelsen bildades före 1996 då stiftelselagen trädde i kraft, samt att beslutet om att upplösa stiftelsen enligt föreskrifterna är villkorat av en händelse som ligger utanför styrelsens, förvaltarens eller stiftarens kontroll. För en stipendiestiftelse kan det till exempel vara föreskrivet att stiftelsen ska upplösas om skolan vars elever ska få stipendier har upphört. 

En stiftelse som bildats 1996 eller senare kan inte upplösas med stöd av ett upplösningsförbehåll. En sådan stiftelse upplöses vanligen genom att tillgångarna förbrukas för ändamålet. Är inte det möjligt så måste stiftelsen ansöka om permutation så som beskrivits ovan.

Avregistrering

När en stiftelse har upplösts måste detta anmälas till Länsstyrelsen för avregistrering av stiftelsen ur stiftelseregistret. Anmälan ska göras av behörig företrädare för stiftelsen. Till anmälan om avregistrering måste en reviderad slutredovisning för stiftelsen bifogas. För att stiftelsen ska kunna avregistreras måste det av redovisningen framgå att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder. Om stiftelsen har bedrivit näringsverksamhet eller annan verksamhet ska även ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att verksamheten ska upphöra och stiftelsen avregistreras. Om stiftelsen har upplösts på ett riktigt sätt fattar Länsstyrelsen beslut om avregistrering. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket.