Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete.

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Från 2018 finns också utökade möjligheter att få LONA-bidrag för våtmarksprojekt som främjar landskapets vattenhushållande förmåga.

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. För närvarande pågår ett sextiotal projekt som delfinansieras med stöd av satsningen.

LONA 2018

Nya LONA-projekt

Den 26 mars beslutade Länsstyrelsen om drygt 7,1 miljoner kronor i bidrag till 32 nya LONA-projekt.

Ett flertal av årets nya projekt syftar till att öka tillgängligheten i tätortsnära naturområden. Vid besöksplatser anläggs t.ex.  tillgänglighetsanpassade bänkar, bord och grillplatser.

Biotopvårdande restaureringsåtgärder ska göras i bl.a. betesmarker och våtmark.

Ett antal projekt gäller att ta fram kunskap genom naturinventeringar, t.ex. av skogsmark, sandmiljöer, och tätortsnära natur. Andra projekt ska upprätta kunskapsunderlag och planer för bl.a. skogsskötsel, utveckling av friluftsliv/ekoturism, bekämpning av invasiva arter, analys av ansvarsarter och -naturtyper.

Flera projekt är informationssatsningar med syfte att ta fram naturguider i form av publikationer och webbtjänster. Andra projekt syftar till att ta fram naturinformationsskyltar och -foldrar, bl.a. för nya naturskyddsområden.

LONA beviljade medel 2018-03-26

Satsning på våtmarker 2018 - 2020

2018 börjar en nationell våtmarkssatsning som ska pågå till och med 2020. Medel fördelas till länsstyrelserna för insatser i bl.a. skyddade områden samt till kommunerna genom LONA. Våtmarkssatsningen ska ge ökade möjligheter att anlägga och restaurera våtmarker i syfte att stärka landskapets vattenhushållande förmåga, samtidigt som biologisk mångfald kan främjas och övergödning minskas.

En första ansökningsperiod för LONA-bidrag till våtmarksprojekt löpte ut den 10 april 2018. En andra ansökningsomgång planeras med sista ansökningsdatum den 1 oktober.

I den första ansökningsomgången för våtmarksprojekt fick Länsstyrelsen in ansökningar om drygt 20 miljoner kronor i bidrag för 18 projekt i länet, se sammanställningen nedan.

Ansökningar om LONA-bidrag för våtmarksprojekt 2018-04-10

Länsstyrelsen granskar nu ansökningarna och inväntar besked från Naturvårdsverket om medelstilldelning. Beslut om bidrag till de planerade projekten kommer troligen i juni 2018.

Läs mer om våtmarkssatsningen och LONA-bidrag för våtmarksåtgärder hos Naturvårdsverket

Lokala naturvårdens dag

Sista helgen i augusti anordnas aktiviteter och evenemang kring lokal naturvård och friluftsliv i hela Sverige. Då visar kommuner och föreningsliv upp naturen nära dig och hur man jobbar med naturvård och friluftsliv på hemmaplan.

Naturvårdsverkets LONA-register

I LONA-registret kan du:

  • läsa om projekt som har beviljats bidrag
  • skriva in nya projektförslag
  • skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
  • slutredovisa projekt

Länk till LONA-registret

Observera att registret finns hos Naturvårdsverket. Information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna. Projektansökningar och -redovisningar som läggs in i LONA-registret diarieförs inte automatiskt hos länsstyrelserna, utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse.

I LONA-registret finns en användarmanual och inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. 

Logotype för LONA 

Logotyp

Här ovanför ser du projektets logotyp. Du som producerar trycksaker med mera inom ramen för bidragen kan här ladda ner logotypen som eps-fil.

Ladda ner LONA-loggan (zip-fil med logotypen som eps-fil)

LONA sedan 2004

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. Se sammanställningar över beviljade bidrag och projekt nedan.

LONA beviljade medel 2017

LONA beviljade medel 2016

LONA beviljade medel 2015

LONA beviljade medel 2014

LONA beviljade medel 2013

LONA beviljade medel 2012

LONA beviljade medel 2011

LONA beviljade medel 2010

LONA beviljade medel 2004 - 2006