Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete.

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. För närvarande pågår ett fyrtiotal projekt som delfinansieras med stöd av satsningen.

LONA 2016

Den 31 mars beslutade Länsstyrelsen om totalt drygt 3,5 Mkr i bidrag till 19 nya LONA-projekt. Årets nya projekt gäller bland annat att ta fram grönstrukturplaner, friluftsplaner och naturvårdsdatabaser, naturinventeringar, biotopvårdande åtgärder både på land och i vatten, samt informations-/tillgänglighets-/naturvårdsåtgärder i nya och blivande naturreservat.

LONA beviljade bidrag 2016

Ansök om LONA-bidrag till 2017

Nya ansökningar om LONA-bidrag kan göras till den 1 december 2016 och beslut meddelas under våren 2017.

Ansökan görs genom att skriva in ett projekt i Naturvårdsverkets LONA-register, se mer information nedan. Därefter ska kommunen också skicka in ansökan undertecknad på papper till Länsstyrelsen, senast den 1 december.

Vem som helst kan registrera sig som initiativtagare och registrera ett projektförslag i LONA-registret, men det är bara kommunen som kan ansöka om bidrag.

Ansökan diarieförs först när den inkommer på papper till Länsstyrelsen. Alla insända ansökningar ska ha underskrift i original och medfinansieringsintyg med underskrift i original.

Naturvårdsverkets LONA-register

I LONA-registret kan du:

  • läsa om projekt som har beviljats bidrag
  • skriva in nya projektförslag
  • skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
  • slutredovisa projekt

Länk till LONA-registret

Observera att registret finns hos Naturvårdsverket. Information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna. Projekt som läggs in i LONA-registret diarieförs inte automatiskt hos länsstyrelserna, utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse.

I LONA-registret finns en användarmanual och inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. 

Logotype för LONA 

Logotyp

Här ovanför ser du projektets logotyp. Du som producerar trycksaker m.m. inom ramen för bidragen kan här ladda ner logotypen som eps-fil.

Ladda ner LONA-loggan (zip-fil med logotypen som eps-fil)

LONA sedan 2004

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. Se sammanställningar över beviljade bidrag och projekt nedan.

LONA beviljade medel 2015

LONA beviljade medel 2014

LONA beviljade medel 2013

LONA beviljade medel 2012

LONA beviljade medel 2011

LONA beviljade medel 2010

LONA beviljade medel 2004 - 2006