Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete.

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. För närvarande pågår ett femtiotal projekt som delfinansieras med stöd av satsningen.

LONA 2017

Nya LONA-projekt

Den 31 mars beslutade Länsstyrelsen om totalt drygt 5,8 miljoner kronor i bidrag till 21 nya LONA-projekt.

Årets nya projekt gäller bland annat att ta fram kunskapsunderlag genom inventeringar av vattendrag, groddjur, fladdermöss och skolors närnatur, att upprätta skötselplaner för naturområden, att göra diverse biotopvårdande åtgärder på land och i vatten, tillgänglighetsfrämjande åtgärder i tätortsnära naturområden samt informationssatsningar.

Det största projektet är Södertörnsekologernas fladdermusinventering som omfattar nio kommuner. Inventeringen ska ge en överblick av artsammansättning, utbredning och status för fladdermöss på Södertörn.

LONA beviljade bidrag 2017

Lokala naturvårdens dag

Den 27 augusti anordnas aktiviteter och evenemang kring lokal naturvård och friluftsliv i hela Sverige. Då visar kommuner och föreningsliv upp naturen nära dig och hur man jobbar med naturvård och friluftsliv på hemmaplan.

Ansök om LONA-bidrag till 2018

Ansökan om bidrag för nya LONA-projekt kan göras till den 1 december 2017 och beslut meddelas under våren 2018.

Vem som helst kan registrera sig som initiativtagare och registrera ett projektförslag i LONA-­registret (se nedan), men det är bara kommunen som kan ansöka om bidrag.

Efter att ett projektförslag skrivits in i Naturvårdsverkets LONA-register kan kommunen senast den 1 december skicka in en undertecknad projektansökan till Länsstyrelsen. Obligatoriskt medfinansieringsintyg tillhörande ansökan ska också vara underskrivet. Ansökningshandlingarna kan antingen postas/lämnas in på papper, eller (efter undertecknande) skannas och skickas in till Länsstyrelsen per e-post. Ansökan diarieförs först när den inkommer till Länsstyrelsen.

Naturvårdsverkets LONA-register

I LONA-registret kan du:

  • läsa om projekt som har beviljats bidrag
  • skriva in nya projektförslag
  • skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
  • slutredovisa projekt

Länk till LONA-registret

Observera att registret finns hos Naturvårdsverket. Information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna. Projekt som läggs in i LONA-registret diarieförs inte automatiskt hos länsstyrelserna, utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse.

I LONA-registret finns en användarmanual och inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. 

Logotype för LONA 

Logotyp

Här ovanför ser du projektets logotyp. Du som producerar trycksaker med mera inom ramen för bidragen kan här ladda ner logotypen som eps-fil.

Ladda ner LONA-loggan (zip-fil med logotypen som eps-fil)

LONA sedan 2004

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. Se sammanställningar över beviljade bidrag och projekt nedan.

LONA beviljade medel 2016

LONA beviljade medel 2015

LONA beviljade medel 2014

LONA beviljade medel 2013

LONA beviljade medel 2012

LONA beviljade medel 2011

LONA beviljade medel 2010

LONA beviljade medel 2004 - 2006