Projektstöd för regional tillväxt och utveckling

Hamn på Möja

Länsstyrelsen ger ekonomiskt stöd till projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Länsstyrelsen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Stockholms län. Vägledande för länsstyrelsens arbete är det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som binder samman olika planeringsprocesser och ligger till grund för bland annat strukturfondsprogram, länsplaner för infrastrukturområdet och andra statliga insatser. Det regionala utvecklingsprogrammet är integrerad med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010).

För att genomföra det regionala tillväxtarbetet förfogar Länsstyrelsen över medel för projektverksamhet. Projektverksamheten regleras av förordningen (2003:596) om projektbidrag inom den regionala tillväxtpolitiken. Grunden för fördelning av medel är att verksamheten är förenlig med det regionala utvecklingsprogrammet och bidrar till att målen för den regionala tillväxtpolitiken uppnås.

Ansökan sker på minansokan.se. Var noga med att motivera i din ansökan hur projektet ligger i linje med det regionala utvecklingsprogrammet och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller näringsdrivande företag och organisationer.