Penningtvätt

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Pengar

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Finansiering av terrorism

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag utan även insamling av pengar eller att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Länsstyrelsens ansvar

Tillsynen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att länsstyrelsen granskar fysiska och juridiska personer som

  • bedriver verksamhet som avser redovisning och revision, förutom när det gäller auktoriserade eller godkända revisorer eller registrerade revisionsbolag
  • bedriver verksamhet som skatterådgivare
  • bedriver verksamhet som annan oberoende jurist då dessa bland annat hjälper till vid köp och försäljning av fastigheter eller företag. Detta gäller inte biträdande jurister och advokater vid advokatbyråer
  • bedriver verksamhet som avser försäljning och rådgivning om att starta företag bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro per affärstransaktion

Även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet omfattas av tillsynen. De ingår i Länsstyrelsen i Stockholms läns tillsyn.

Anmälan till Bolagsverket

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet (se ovan) är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Använd blanketten Anmälan till registret mot penningtvätt, nummer 705 när du anmäler dig till registret.

Rapportering till Finanspolisen

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 08-401 38 00.  

Rutiner

När ett företag som omfattas av lagen väl har anmält sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt så ska rutiner för att motverka penningtvätt upprättas. Länsstyrelsen har sammanställt de frågor som en verksamhet ska kunna hantera för att följa lagen.

>> Läs mer om rutiner för att motverka penningtvätt.

>> Läs mer om anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

>> Läs mer om rapportering till Finanspolisen.

Pengar

Länsstyrelsen genomför en kartläggning av de företag som står under tillsyn enligt penningtvätts-lagen och omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

Kartläggningen består i att företagen besvarar ett antal frågor i en elektronisk enkät. Att svara på enkäten är obligatoriskt.

Berörda företag svarar på enkäten genom att ange den kod som står i brevet de mottagit.

 Länk till enkäten

 Tillsynen är koncentrerad till tre län:

Tillsynen är koncentrerad till tre län:

Länsstyrelsen i Skåne län har tillsyn i
- Skåne län
- Blekinge län
- Kronobergs län
- Jönköpings län
- Kalmar län
- Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn i 
- Stockholms län
- Södermanlands län
- Gotlands län
- Västmanlands län
- Uppsala län
- Jämtlands län
- Västernorrlands län
- Västerbottens län
- Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsyn i
- Västra Götalands län
- Hallands län
- Värmlands län
- Örebro län
- Dalarnas län
- Gävleborgs län.