Penningtvätt 

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Pengar
Foto: Marianne R Berlin

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Vad är finansiering av terrorism?

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag till terrorism utan även insamling av pengar eller att ta emot, tillhandahålla och förmedla pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Omfattas ditt företag av Länsstyrelsens tillsyn?

Länsstyrelsens tillsyn omfattar bland annat nedanstående tjänster och verksamheter:

  • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster (till exempel redovisningskonsulter) som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
  • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (till exempel skatterådgivare).
  • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner (oberoende jurister).
  • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer (till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare).
  • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster (till exempel kontorshotell och postboxföretag).
  • Yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro (till exempel bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare – gäller inte köp med kort).

Anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Använd blanketten ”Anmälan till registret mot penningtvätt”, nummer 705 för att anmäla ditt företag till registret.

För mer information om penningtvätt och finansiering av terrorism, se ansvarig Länsstyrelses webbplats.

Rapportering till Finanspolisen

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 010-563 68 00 eller skicka e-post till fipo@polisen.se.

Rutiner

När ett företag som omfattas av lagen väl har anmält sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt så ska rutiner för att motverka penningtvätt upprättas. Länsstyrelsen har sammanställt de frågor som en verksamhet ska kunna hantera för att följa lagen.

>> Läs mer om rutiner för att motverka penningtvätt.

>> Läs mer om anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

>> Läs mer om rapportering till Finanspolisen.

Kontakta oss

Enheten för tillsyn – penningtvätt
penningtvatt punkt stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤penningtvatt punkt stockholm snabela lansstyrelsen punkt se

Pengar

Länsstyrelsen genomför en kartläggning av de företag som står under tillsyn enligt penningtvätts-lagen och omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

Kartläggningen består i att företagen besvarar ett antal frågor i en elektronisk enkät. Att svara på enkäten är obligatoriskt.

Berörda företag svarar på enkäten genom att ange den kod som står i brevet de mottagit.

 Länk till enkäten

Tillsynen är koncentrerad till tre län:

 

Tillsynen är koncentrerad till tre län:

Länsstyrelsen i Skåne län har tillsyn i
- Skåne län
- Blekinge län
- Kronobergs län
- Jönköpings län
- Kalmar län
- Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn i 
- Stockholms län
- Södermanlands län
- Gotlands län
- Västmanlands län
- Uppsala län
- Jämtlands län
- Västernorrlands län
- Västerbottens län
- Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsyn i
- Västra Götalands län
- Hallands län
- Värmlands län
- Örebro län
- Dalarnas län
- Gävleborgs län.