Tillstånd och prövning

För att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt miljöbalken
Miljöprövningsprocessen

Vem prövar en ansökan om miljöfarlig verksamhet?

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar verksamheter som anges som A-anläggningar i miljöprövnings-förordningen (2013:251). Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län (MPD) prövar verksamheter i Stockholms och Gotlands län som anges som B-anläggningar. Kommunen ger tillstånd till inrättande av små avloppsanläggningar och vissa mark- sjö-eller bergvärmepumpsanläggningar.

Samråd

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för samrådsprocessen. Du kan läsa mer om detta i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

För A- och B-anläggningar föregås alltid en prövning av en samrådsprocess. Samrådsprocessen består av möte/n med myndigheter och information till /möte med berörda såsom närboende, skolor och andra verksamheter i området.

Det är sökanden som driver samrådet. Sökanden bokar ett möte med tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns. I god tid innan mötet ska sökanden ta fram och skicka ett samrådsunderlag till tillsynsmyndigheten och till Länsstyrelsen. På mötet diskuteras verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Det diskuteras även vilka som kan vara berörda och som ska informeras om den planerade verksamheten och ges möjlighet att komma med synpunkter. 

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan ska bland annat innehålla:

  • Yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått, de övriga uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna iakttas samt förslag till övervakning och kontroll av verksamheten.
  • En teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen, energianvändning, utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall.
  • En miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för det samråd som skett

Vad händer när man lämnat in en ansökan?

När ansökan kommer in till prövningsmyndigheten, så skickas den ut till berörda remissinstanser för att de ska kunna ta ställning till om ansökan behöver kompletteras med någon uppgift. När ansökan är komplett så annonseras (kungörs) den och miljökonsekvensbeskrivningen i dagstidningar och på webben med uppgift om när synpunkter senast får lämnas till mark- och miljödomstolen (A-anläggningar) eller miljöprövningsdelegationen (B-anläggningar). Sökanden får sedan möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Därefter kan beslut fattas. Under hela tiden fram till beslut får man lämna synpunkter till prövningsmyndigheten.

Hur lång tid tar en prövning?

Beroende på ansökans omfattning tar det vanligen mellan fem månader upp till 1,5 år från att ansökan lämnas in till att beslut fattas.