Täkter

Täktverksamhet genom uttag av berg, grus, sten, sand, lera, torv eller andra jordarter är tillståndspliktig enligt 9 kap miljöbalken.
En hög med sprängsten

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av berg och grus m.fl. jordarter, vilket sker i materialtäkter. Materialet används bl.a. i samband med anläggande och underhåll av vägar, järnvägar och byggnader samt tillverkning av asfalt och betong. Täkter kan ge upphov till miljöstörningar i form av bl.a. buller, vibrationer (bergtäkter), damning, yt- och grundvattenpåverkan, transporter och påverkan på naturmiljön.   I Stockholms län finns ett fyrtiotal tillståndsgivna berg-, grus- och torvtäkter. Av dessa utgörs mer än 75 % av bergtäkter. Antalet grustäkter minskar kontinuerligt, vilket är i linje med det nationella miljökvalitetsmålet om minskad naturgrusproduktion. Den årliga totala produktionen av berg och grus i länet uppgår till mellan  10 och 12 miljoner ton per år. 

Tillstånd för täktverksamhet

Det krävs, med vissa undantag, tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Sådana tillståndsärenden prövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Uttag av material för markinnehavares husbehov är inte tillståndspliktig, men i många fall krävs en anmälan till kommunen och/eller samråd med Länsstyrelsen.
Läs mer om samråd här
Läs mer om tillståndsprövning här