Vanliga frågor om avfallstransporter

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om avfallstransporter

1. Var hittar jag blanketten?

2. Vad kostar det?

3. Hur betalar jag?

4. Ska jag anmäla transport av avfall eller ansöka om tillstånd?

5. Hur ofta måste jag anmäla transport av farligt avfall?

6. Hur länge gäller ett tillstånd?

7. Jag saknar tillgång till Internet - hur gör jag då?

8. Vad är farligt avfall?

9. Mitt avfallstransporttillstånd går snart ut, vad ska jag göra?

10. Hur lång är handläggningstiden?

11. Behöver jag ADR-intyg?

12. När upphör avfall att vara avfall?

13. Behöver jag trafiktillstånd för godstransporter?

14. Behöver jag transporttillstånd inom Sverige om jag har tillstånd till gränsöverskridande transport?

15. Utländska bolag – vad gäller?

16. Hur gör jag en utlandsinbetalning?

17. Vilken avfallskod har mitt avfall?

 

1. Var hittar jag blanketten för ansökan/anmälan?

Det finns inga pappersblanketter längre, här är en länk till vår e-tjänst för ansökan/anmälan av avfallstransport:

>> Gå till e-tjänsten

2. Vad kostar det?

Att anmäla transport av farligt avfall kostar 250 kronor. Ett tillstånd för transport av farligt avfall kostar 2 300 kronor och för övrigt avfall 1 350 kronor. Observera att man kan söka tillstånd för bara farligt avfall eller både farligt och övrigt avfall. Båda kostar 2 300 kronor.

3. Hur betalar jag?

Om du skickar in ansökan elektroniskt kan du betala direkt med kort (Visa eller Mastercard) eller senare till bankgiro 5446-9564 med OCR-nummer. OCR-numret får du i mottagningsbekräftelsen när du skickat in ansökan via internet.

Om du skriver ut din ansökan och skickar in per post ska du betala till bankgiro 5052-4644. Ange ”transport av avfall, bolagsnamn” vid betalning.

För utlandsbetalning, se nedan.

4. Ska jag anmäla transport av avfall eller ansöka om tillstånd?

Om du under ett kalenderår ska transportera stora mängder (mer än 10 ton eller 50 kubikmeter) avfall eller mer än 100 kg eller 100 l farligt avfall ska du ansöka om tillstånd. Det räcker med en anmälan om du bara ska transportera små mängder farligt avfall (det vill säga mindre än 100 kg eller 100 l farligt avfall). Det finns undantag så titta i paragraf 36, 37 och 42 i avfallsförordningen (2011:927) och i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:3) för att se vad som gäller just dig (se länkar till höger).

5. Hur ofta måste jag anmäla transport av farligt avfall?

En anmälan är giltig i fem år, så du behöver förnya din anmälan vart femte år.

6. Hur länge gäller ett tillstånd?

Ett tillstånd för transport av farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. För övrigt avfall gäller tillståndet tillsvidare.

7. Jag saknar tillgång till Internet - hur gör jag då?

Ring eller skriv till oss, så skickar vi en blankett. Observera att om du skickar in din ansökan/anmälan med post så ska du betala avgiften till Bg 5052-4644. Ange ”transport av avfall, bolagsnamn” vid betalning.

8. Vad är farligt avfall?

Farligt avfall märks med en asterisk (*) i avfallsförordningen.

Som en tumregel räknas uttjänta kemikalier med farlighetsmärkning som farligt avfall. Vanliga exempel är bekämpningsmedel, batterier med kadmium eller bly, lut, lösningsmedel, oljor (ej ätliga) och kvicksilverinnehållande lampor/lysrör.

9. Mitt avfallstransporttillstånd går snart ut, vad ska jag göra?

Gå in på länken nedan och fyll i den elektroniska ansökningsformuläret. Ange OCR-koden som du får när du fyllt i formuläret när du betalar. Ansök i god tid innan tillståndet går ut så riskerar du inte att stå utan tillstånd.

>> Gå till e-tjänsten

10. Hur lång är handläggningstiden?

Räkna med två-tre veckor från det att du betalar in till oss. I samband med längre ledigheter (sommar/jul) kan det ta längre tid. Handläggningen börjar först när betalningen har kommit in.

11. Behöver jag ADR-intyg?

ADR-intyg behövs om du ska köra avfall som klassas som farligt gods. Se vidare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida:

>> Gå till MSB:s sidor om farligt gods

12. När upphör avfall att vara avfall?

Det finns så kallade ”end-of-waste”-kriterier för glas, koppar-, järn- och aluminiumskrot. För papper är lagstiftningen i princip klar. Eftersom lagstiftningen är ny och oprövad så hänvisar vi till Naturvårdsverket för tolkning och vägledning:

>> Gå till Naturvårdsverkets sida om när avfall upphör att vara avfall

13. Behöver jag trafiktillstånd för godstransporter?

Ja, om transporten är yrkesmässig, se länk nedan.

>> Gå till Transportstyrelsens sidor om yrkestrafik

14. Behöver jag transporttillstånd inom Sverige om jag har tillstånd till gränsöverskridande transport?

Ja. Tillstånd från Naturvårdsverket för gränsöverskridande avfallstransport gäller bara själva gränspassagen. Tillstånd för avfallstransporter söks hos den länsstyrelse som transporten startar eller slutar.

>> Gå till e-tjänsten

15. Utländska bolag – vad gäller?

Utländska företag måste ha ett svenskt tillstånd för att hämta och lämna avfall i Sverige. Ansökan görs vid länsstyrelsen i ett av de län där avfallet hämtas eller lämnas. Tillståndet gäller för transporter inom hela Sverige. E-tjänsten förutsätter att man har ett svenskt organisationsnummer, så utlandsregistrerade företag kan inte använda e-tjänsten för att skicka in ansökan. Skapa istället en pdf att skicka in eller kontakta länsstyrelsen för att få ansökningshandling och information om betalning av ansökningsavgift (se även nedan).

Transittransporter kräver inte tillstånd, det vill säga om avfallet endast transporteras genom Sverige till ett annat land. 

Internationellt yrkestrafiktillstånd samt ett tillstånd till transport av avfall från det land där bolaget är registrerat bör biläggas ansökan. 

16. Hur gör jag en utlandsinbetalning?

IBAN: SE7812 0000 0001 2810 106746

SWIFT: DABASESX

Bank: Den Danske Bank

Inget BG-nummer och INGEN OCR-kod.

Ange företagsnamn.

17. Vilken avfallskod har mitt avfall?

A: Identifiera källan till avfallet genom att läsa listan nedan uppifrån och ned (INTE nummerordning), gå vidare till punkt B när du hittat en lämplig rubrik:

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys
06 Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
10 Avfall från termiska processer
11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbehandling av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål
20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)
14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)
15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats 16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen
16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

B: Gå till bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927), se länk till höger, och leta upp kapitlet med den tvåsiffriga koden som anges ovan.

C: Leta upp det underkapitel som stämmer bäst (fyrsiffrig kod).

D: Försök hitta en sexsiffrig kod UTAN 99.

E: Hittar du inget så gör om punkt A till D igen och se om det finns något annat kapitel längre ner i listan som kan stämma.

F: Finns det inget som passar så välj ut det kapitel och underkapitel som passar bäst och välj koden som avslutas med 99.

G: Tänk på att avfall från samma källa kan ha flera olika koder.

(Detta är en förenklad version av texten i bilaga 4 till avfallsförordningen. Tänk på att det är avfallsförordningen som gäller, ovanstående är bara en hjälp.)

Gå till toppen av sidan