Handläggningstider för anmälan/ansökan för transport och hantering av avfall

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla inkommande ärenden om transport och hantering av avfall inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid för anmälan om transport och hantering av avfall är 4 veckor.

Aktuell handläggningstid för ansökan om tillstånd för transport och hantering av avfall är 5 veckor. 

 

(Uppdaterades senast 2018-01-23)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om ansökan eller anmälan om transport och hantering av avfall. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid varje enskilt ärende tar att handlägga. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din ansökan eller anmälan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare. Handläggaren granskar ärendet för att se om det är komplett och att betalningen har kommit in. Saknas några uppgifter begär handläggaren in kompletteringar. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att betala avgiften och skicka in en komplett ansökan eller anmälan.

Varför behövs tillstånd eller anmälan för att transportera avfall?

Att transportera avfall inom Sverige fordrar i de flesta fall att transportören har ett särskilt tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). I vissa fall räcker det med en anmälan enligt 42 § samma förordning. Huvudregeln är att ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas in till den länsstyrelse där bolaget har sitt säte.

När behövs tillstånd eller anmälan för att transportera avfall?

Om du har ett transportföretag krävs alltid tillstånd för att yrkesmässigt transportera andras avfall. Det krävs också ett tillstånd om du har en verksamhet där det uppkommer avfall och du under ett kalenderår ska transportera mer än 10 ton eller mer än 50 kubikmeter avfall samt mer än 100 kg eller 100 l farligt avfall. Det räcker med en anmälan om du bara ska transportera små mängder farligt avfall (det vill säga mindre än 100 kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår). Det finns undantag så titta i paragraf 36, 37 och 42 i avfallsförordningen (2011:927) och i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:3) för att se vad som gäller just dig.

Läs mer

Om transport av avfall.