Frågor och svar om dumpning och hantering av snö

Här hittar du svar på vanliga frågor om dumpning. De tar upp vem som bedriver tillsyn över dumpning samt vad som gäller vid dumpning av snö.

 

Var ska man göra av stora mängder snö som hindrar till exempel trafiken?

 

Det är bäst att lägga upp snön på land. Snön kommer att smälta oavsett om den ligger kvar på marken eller dumpas i vatten. Däremot finns det en möjlighet att eventuella föroreningar stannar kvar i marken om det läggs upp på land. Om snön läggs upp på asfalt och andra hårda ytor följer föroreningarna med dagvattnet. Dagvatten bör renas innan det leds till recipient. Sammantaget anser vi alltså att snön i första hand bör läggas upp på land eftersom vi inte vill att föroreningarna som finns i snön ska nå sjöar och vattendrag. Vi kan dock ge dispens för dumpning i vatten, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 

Vem är tillsynsmyndighet över dumpningar som regleras i 15 kapitlet 31-33 §§ i miljöbalken?

 

Kommunen har den generella tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet MB (se 26 kapitlet 3 § tredje stycket MB och 4 § punkt 3 i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken). När det gäller dumpning från land är det den kommunala nämnden som har ansvar för den operativa tillsynen (4 § punkt 3 och punkten E i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken). När det gäller dumpning genom sjö- eller luftfartyg är det förutom kommunen även länsstyrelsen i samverkan med Tullverket och Kustbevakningen som har ansvar för den operativa tillsynen (punkten E1 i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken).

Om två myndigheter har operativt tillsynsansvar, får myndigheterna komma överens om hur ansvaret normalt ska fördelas. Båda är dock alltid operativa om så krävs.

Snödumpning görs vanligtvis från en kaj genom att en lastbil eller annat vägfordon tömmer ner i vattnet. Dumpningen sker därmed från land vilket innebär att kommunen är tillsynsmyndighet.

Den kommunala nämnden är operativ tillsynsmyndighet över avfallshanteringen i kommunen och över miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken. En dumpningsdispens avser dumpning av snö på en viss plats, vilket innebär att det är en platsknuten verksamhet och den kan därför definieras som miljöfarlig verksamhet.

 

Gäller lagstiftningen om dumpning även när man dumpar avfall från land?

 

Ja, det gör den. Av 15 kapitlet 31 § miljöbalken framgår att "Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får avfall inte dumpas, vare sig som fast ämne, vätska eller gas". Förbudet begränsas alltså inte bara till dumpning från fartyg eller luftfartyg, utan gäller all dumpning. I förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2 sidan 201) står det att förbudet gäller alla slags transportmedel. Sammantaget innebär det att dumpning är förbjuden vare sig den sker från en lastbil på land, från ett fartyg, ett flygplan eller något annat transportmedel.

 

Är uppläggning av snö från vinterväghållning förprövningspliktigt enligt miljöprövningsförordningen?

 

Uppläggning av snö är inte förprövningspliktig verksamhet. Snö uppfyller nämligen inte de varaktighetskriterier som gäller för deponi enligt 5 § avfallsförordningen. Uppläggning av snö brukar inte heller ske på en "anläggning" och faller därmed inte in under de punkter i miljöprövningsförordningen som rör anläggningar för avfall.

"Anläggning" definieras som att man ska ha vidtagit någon form av teknisk åtgärd, till exempel byggt en hårdgjord yta. Snö läggs vanligen upp direkt på marken. Hanteringen bör regleras tillsynsvägen, det vill säga genom att kommunen ställer de krav som behövs i varje enskilt fall för att skydda människors hälsa och miljön.

 

Klassas snö som samlats ihop som avfall?

 

Enligt 15 kapitlet 1 § miljöbalken definieras avfall som "varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med".

Snö från gator och torg innehåller normalt föroreningar till exempel salter och bly från trafiken. Sådan snö faller inom kategorin 20 03 03 Avfall från gaturenhållning. När man ska dumpa snö har man dessutom en "kvittblivningsavsikt", det betyder att man har för avsikt att göra sig av med snön. Sammantaget innebär det att tippning av snö i vattenområde utgör dumpning av avfall i vatten. För detta krävs dispens från förbudet att dumpa.

 

Vad är Havs- och vattenmyndighetens roll när det gäller dumpning av snö i sjöar och hav?

 

Havs- och vattenmyndigheten har inte längre något ansvar för dumpning av snö i sjöar och hav.

Vad är länsstyrelsens roll när det gäller dumpning av snö i sjöar och hav?

Det är förbjudet att dumpa avfall, till exempel förorenad snö, i sjöar och hav. Men det är möjligt att i det enskilda fallet söka en dispens från förbudet.

Sedan den 1 maj 2013 prövar Länsstyrelsen ansökningar om dispens från dumpningsförbudet. Länsstyrelsen prövar om det utifrån förutsättningarna är möjligt att ge dispens. Oftast är det kommuner som behöver röja upp på gator, trottoarer och torg som söker dispens.

 

Vem ansvarar för snö som läggs upp på land?

 

Om det snöar mycket behöver kommunen flytta på stora mängder snö. Kommunens miljökontor har tillsyn över upplaget av snö och kan besluta om skyddsåtgärder så att föroreningarna tas omhand. Om du som privatperson har synpunkter på uppläggning av snö i ditt grannskap ska du i första hand vända dig till kommunens miljökontor