Vindkraft

För att anlägga och driva större vindkraftsanläggningar krävs tillstånd. Storleken bedöms utifrån antalet vindkraftverk och höjd på verken.
Ett vindkraftverk på Ljusterö, sett underifrån
För att uppföra och driva vissa vindkraftverk krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Gränsen mellan tillstånds- och anmälningsplikt bedöms utifrån antalet vindkraftverk och höjd på verken.  För en beskrivning om var gränsen går mellan tillståndspliktig och anmälningspliktig kan du läsa vidare på vindlov.se. Vindlov är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Energimyndigheten är samordnande myndighet. För mer information om prövning av miljöfarlig verksamhet se Tillstånd och prövning. I länet finns fortfarande få gruppstationer för vindkraft. Den största som omfattar 17 vindkraftverk ligger i Hallstavik i Norrtälje kommun. Den anläggningen har Länsstyrelsen tillsynsansvar för.