Handläggningstid för anmälan om samråd för ingrepp i naturen

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ärenden inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid är 2 månader

(Uppdaterades senast 2018-01-12)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om samråd om ingrepp in naturen enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din anmälan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare. Handläggaren granskar ärendet för att se om det är komplett. Saknas några uppgifter begär handläggaren in kompletteringar.

Påverkar åtgärden fornlämningar eller vattenområden tar handläggaren kontakt med berörd enhet för att ta reda på om det krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen eller anmälan om vattenverksamhet. Ibland kan det också krävas tillstånd eller dispens från naturskydd.

Samrådet avslutas med ett beslut (yttrande) med råd och anvisningar. I vissa fall krävs föreläggande om skyddsåtgärder eller förbud mot åtgärden.

Läs mer om samråd om ingrepp i naturmiljön

Information om samråd 

Anvisningar för anmälan om samråd