Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad där halten av något miljöfarligt ämne är så hög att det kan en innebära en risk för miljön och människors hälsa. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt.

Klara gasverk med centralstationen i bakgrunden. Vy från Bolinders verkstäder, tidigt 1900-tal. Bilden hittar du hos Stockholmskällan.

Allmänt om förorenade områden i länet

Stockholms län har en lång industrihistoria. Här har funnits många olika verksamheter under lång tid som kan ha lämnat efter sig föroreningar. Tidigare fanns ofta industrier i tätorterna, men i dag har dessa flyttat ut för att ge plats till bland annat bostäder. Länsstyrelsen kartlägger var dessa verksamheter har funnits och prioriterar de områden i länet som behöver åtgärdas.  

Arbetet görs på uppdrag och finansieras av Naturvårdsverket och är en del av att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö”. Miljömålet innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Stockholms län har prioriterat detta miljömål i den regionala miljömålsdialogen. För mer information om miljömålen, se miljömålsportalen. Utifrån miljömålet har Naturvårdsverket satt upp ett antal utgångspunkter för efterbehandling av förorenade områden. Syftet med utgångspunkterna är att långsiktigt skydda hälsa, miljö och naturresurser. Se mer om utgångspunkterna i Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling.  

Arbetet med förorenade områden redovisas regelbundet till Naturvårdsverket i en rapport, Regionala programmet för Stockholms län. Regionala programmet beskriver bland annat mål, strategi, organisation och läget i länet och hur vår verksamhet styrs av det.

 

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

I Stockholms län finns cirka 11 300 identifierade områden som eventuellt kan vara förorenade. Alla områden lagras i databasen EBH-stödet (EBH är en förkortning av efterbehandling). Att en fastighet finns registrerad i databasen behöver inte betyda att fastigheten är förorenad. Registreringen anger att det funnits en verksamhet som kan ha bidragit till att föroreningar finns på platsen.

Länsstyrelsen har avslutat branschinventeringen 2015 men inventering av ytterligare objekt kan bli aktuellt.

De områdena som vi bedömt ha störst risk för att vara förorenade prioriteras för undersökningar. Undersökningarna bekostas antingen av verksamhetsutövaren, fastighetsägaren eller av statliga bidrag. Vem som betalar beror på om det finns någon som är ansvarig för föroreningen. Länsstyrelsen gör inga egna undersökningar men utför tillsyn och tillsynsvägledning.
I tillsynsarbetet utreds bland annat vem som är ansvarig. Finns ansvarig drivs arbetet vidare genom tillsyn enligt miljöbalken av respektive tillsynsmyndighet. Läs mer under fliken ”Lagstiftning och ansvar”.  

Om undersökningarna visar att området är förorenat och att det innebär en risk för miljön och människors hälsa, krävs någon form av åtgärd. Åtgärder kan till exempel innebära att föroreningen grävs bort, behandlas på plats eller att dess spridning begränsas.  

Du kan läsa vidare om vår arbetsmetodik i flikarna till vänster.

 

Synpunkter eller rättelser gällande uppgifter om förorenade områden lämnas till Länsstyrelsen via e-post. Se högerkolumnen.

 Content Editor

​Erik Blomqvist
Samordnare, tillsyn, bidrag 

Nicklas Boussard
EBH-stödet, tillsyn, bidrag 

Fredric Hellberg
Tillsyn, bidrag

Heidi Himmelskog
Tillsyn, bidrag

Amanda Salguero Engström
Förfrågningar EBH-stödet

Björn Santesson
Föräldraledig, åter 2017-09-01