Seveso

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Lag 1999:381, förordning 2015:236, föreskrift MSBFS 2015:8). Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor. I Stockholms län finns 49 stycken anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Förändrade krav för verksamhetsutövare

För den som bedriver en verksamhet som omfattas av Sevesolagen innebär den nya lagstiftningen som implementeras den 1 juni 2015 bland annat följande:

Anläggningar på den lägre kravnivån:

Ska före den 1 juni 2016 uppdatera handlingsprogram utifrån den nya lagstiftningen och lämna in till Länsstyrelsen. En uppdaterad anmälan ska göras enligt den nya lagstiftningen, om inte motsvarande information redan lämnats. Inför upprättande av anmälan och handlingsprogram ska ett samråd hållas och en redogörelse från det samrådet ska lämnas i anmälan.

Anläggningar på den högre kravnivån:

Ska före den 1 juni 2016 lämna in ett uppdaterat handlingsprogram, en uppdaterad säkerhetsrapport och en uppdaterad intern plan för räddningsinsatser till Länsstyrelsen.

Nytt Seveso III-direktiv

Från och med 1 juni 2015 ska det nya Seveso III-direktivet implementeras i svensk lagstiftning. På grund av detta har förändringar i Miljöbalken, Sevesolagen, Lagen om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen och tillhörande förordningar beslutats. Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2015. De huvudsakliga förändringarna i Seveso III-direktivet gentemot det tidigare direktivet är bland annat anpassning till CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning), ökade krav på information till allmänheten inklusive ökade krav på samråd (även för anläggningar på den lägre kravnivån) samt ändrade krav på handlingsprogram och säkerhetsrapport. Det kommer dessutom att införas avgifter för Sevesoverksamheter.

Vilka omfattas?

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. En förteckning av farliga ämnen och gränser för vilka mängder av farliga ämnen som omfattas finns i bilagan till Sevesoförordningen. Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säkerhetsrapport, intern plan för räddningsinsatser och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan till länsstyrelsen och ett handlingsprogram med ett säkerhetsledningssystem.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av 49 stycken anläggningar i länet som omfattas av Sevesolagen. Tillsyn görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid de berörda verksamheterna. Tillsynen sker i samverkan med de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet.

 

Våra senaste tillsynsbesök kan du se här.