Seveso

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Lag 1999:381, förordning 2015:236, föreskrift MSBFS 2015:8). Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor. I Stockholms län finns 49 stycken anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Vilka omfattas?

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. En förteckning av farliga ämnen och gränser för vilka mängder av farliga ämnen som omfattas finns i bilagan till Sevesoförordningen. Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säkerhetsrapport, intern plan för räddningsinsatser och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan till länsstyrelsen och ett handlingsprogram med ett säkerhetsledningssystem.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av 49 stycken anläggningar i länet som omfattas av Sevesolagen. Tillsyn görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid de berörda verksamheterna. Tillsynen sker i samverkan med de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet.

Våra senaste tillsynsbesök kan du se här.