Aktuell handläggningstid för anmälan om vattenverksamhet

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla anmälningsärenden om vattenverksamhet inom den angivna handläggningstiden.
Illustration: Timglas. 

Aktuell handläggningstid är 8 månader.

(Uppdaterades senast 2018-04-16)

 

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om anmälan om vattenverksamhet enligt kap. 11 Miljöbalken. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Handläggningstiden  för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din anmälan diarieförs hos Länsstyrelsen och granskas sedan av en handläggare. Om uppgifter saknas får du en begäran om komplettering. Du får då en viss tid på dig att komplettera din anmälan. Länsstyrelsen remitterar sedan din anmälan till kommunen och andra berörda. Beroende på vad anmälan gäller och hur området ser ut gör vi ibland ett besök på platsen. Därefter fattas beslut i ärendet.

För handläggningen av anmälningspliktig vattenverksamhet kommer du att få betala en avgift enligt en fastställd taxa i lagstiftningen.

Läs mer

Information om vattenverksamhet 

Anmälningsblanketter för vattenverksamhet