Markförsurning 

Under 1990-talet har skogsmarken börjat må bättre. Markanalyser visar att försurningstillståndet och dess utveckling är mycket gynnsamt i norra halvan av länet där försurningen avstannat.

Här har såväl pH-värdet som den effektiva basmättnadsgraden signifikant ökat under den studerade tidsperioden. Surhetsgraden har minskat från klass 3 till klass 1-2 samtidigt som halten utbytbart aluminium minskat väsentligt. Dessa förändringar har även kunnat säkerställas statistiskt. Den gynnsamma utvecklingen av markens försurningssituation i norra halvan av länet förväntas i stort förstärkas fram till 2010 men förbättringstakten för pH och basmättnadsgrad kommer att avta.

 

Försurningens utbredning i tid och rum
Kartorna beskriver hur försurningsgraden utvecklats i marken i länet. Grön färg visar områden med låg surhetsgrad (klass 1-2). Gul färg motsvarar områden med måttlig surhetsgrad (klass 3). Klassningen följer Naturvårdsverkets bedömningsgrunder

 

 

 

I södra halvan av länet går återhämtningen långsammare med ett något sämre marktillstånd som följd. Hit hör Södertörn och till viss del även Södertälje kommun. Oftast handlar det dock om att förbättringen går långsamt från en redan gynnsam nivå. Skogsjordarna i den norra delen av länet är mindre känsliga för försurning till följd av sitt kalkinnehåll och sina jordarts- och jordmånsförhållanden. I södra halvan av länet är markernas känslighet för försurning betydligt större till följd av starkt svallade moräner, svallgrus, grova sediment, isälvsavlagringar samt en betydande hällfrekvens med i bästa fall ett tunt mineraljordslager.

Kontakta oss

Henrik Larsson
Handläggare
Enheten för miljöanalys
010-2231423
Enheten för miljöanalys
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00