Kronutglesning 

Kronutglesningen för gran och tall inom Stockholms län är i genomsnitt lägre jämfört med motsvarande snittvärden för hela Sverige. Sedan mitten av 1990-talet har dock antalet skadade granar med 21-60 % kronutglesning ökat i Stockholms län

Det finns dessutom en stadigt ökande andel granar med 11-20 % kronutglesning. En del av dessa granar tenderar att så småningom övergå i nästa kronutglesningsklass (21-30 %), vilket indikerar att träden är stressade eller skadade. För tall kan det inte observeras någon ökning av andelen skadade tallar under perioden 1988-2002. Däremot finns det sedan 1992 en viss ökning av andelen tallar med 11-20 % kronutglesning. Den tendens till ökad kronutglesning för gran som observerats på skogsprovytorna inom länet beror troligen till stor del på att den genomsnittliga beståndsåldern inom dessa ytor är hög. Äldre träd har oftast en högre kronutglesning jämfört med yngre träd.

Diagram genomsnittlig kronutglesning för bestånd av gran och tall inom centrala och distala skogsprovytor.

Övre figuren visar genomsnittlig kronutglesning för granbestånd inom centrala och distala skogsprovytor. Nedre figuren visar motsvarande för tallbestånd.

Kontakta oss

Henrik Larsson
Handläggare
Enheten för miljöanalys
010-2231423
Enheten för miljöanalys
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00